34 بازيكن غيربومي در مهد فوتبال ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - فرشته معتمدي ‪Fereshte Motamedi‬

همیشــه از خوزســتان بهعنوان مهد فوتبال ایران نام برده ميشود. استاني جنوبي که اســتعدادهاي زیادي در فوتبال دارد. با این استعدادها تصور ميشود تیمهاي خوزســتاني حاضر در لیگ برتر بیشتر از نیروهاي بومي اســتفاده کنند اما تا به حال چنین نبوده و هر فصل شــاهد حضور بازیکنان غیربومي زیادي در تیمهاي خوزستاني هستیم. در فصل هفدهم هم این مســاله تکرار شــد. این در حالي است که هنوز نقل و انتقاالت به پایان نرسیده و تا پایان روز 21 شهریور ادامه خواهد داشت.

پــس با توجه به اینکه در تیمهاي خوزســتاني همچنان جاي خالي وجود دارد بدون شــک بــاز هم به تعــداد بازیکنــان غیربومي تیمهاي خوزستاني اضافه خواهد شــد اما تا االن و بدون در نظر گرفتن بازیکناني که قرار است به تیمهاي خوزستاني اضافه شوند، شاهد حضور 34 بازیکن غیربومي در تیمهاي اســتقالل خوزســتان، صنعتنفت آبــادان و فوالد خوزســتان هســتیم؛ تیمهایي که در لیگ برتر حضور دارند. طبق اسامي که باشگاه اعالم کرده، در حال حاضر صنعتنفت با 13 بازیکن غیربومي و البته سرمربي غیربومي رکورددار است.

در این تیم، ناصر ســاالري، داود نوشــيصوفیاني، مرتضي اســدي، عزیز معبودي، محمد شــادکام، رضا جبیــره، محمدزبیر نیکنفس، فرید بهزاديکریمي، امید جهانبخش، کرار جاسم، مگنو باتیستا، آگوستو سزار و لوسیانو پریرا مندس بازیکنان غیربومي به حساب ميآیند.

در استقالل خوزســتان هم که این فصل بازیکنان بومي زیادي را از دست داد، تا االن 12 بازیکن غیربومي حضور دارند که قرار است در لیگ هفدهم آبيهاي اهوازي را همراهي کنند. در این میان، وحید شیخویسي، ســلمان بحراني، ســعید زارع، حجت اســالمي، ابوالفضل محمدحسني، علیرضا زندوي، وحید عســگرپور، محمدعلي فرامرزي، حســین صادقي، ابوالفضــل عالیي، موســي کوليبالي، جونیور مارینــي بازیکنان غیربومي استقالل خوزستان به شمار ميروند.

اما فوالد خوزســتان که به تازگي قرارداد بــا آرمان رمضاني و میالد جهاني را فســخ کرده تا از تعداد بازیکنان غیربومــي خود کم کند، تا به امــروز 9 بازیکــن غیربومي براي فصل هفدهم در اختیــار دارد. بازیکنان غیربومي فوالد خوزســتان عبارتند از: حامد لک، احســان مرادیان، امیر زلیکاني، علياصغر عاشوري، پیمان شیرزادي، حسین غریبي، رضا دهقان، امیرحســین باقرپور و حمیدرضا گلزاري. با این نفرات، شــاهد حضور 34 بازیکن غیربومي در تیمهاي لیگ برتري خوزســتاني هستیم. نکته جالب این است که تیمهاي لیگ یکي استان خوزستان هم دچار چنین مشکلي هســتند و اکثر آنها بازیکنان غیربومي زیادي جذب کردند. بازیکناني که جزو بازیکنان درجه یک به حســاب نميآیند و متاسفانه هم در تیمهاي لیگ برتري خوزســتاني و هم لیگ یکيها شــاهد حضور بازیکنان درجه چندم و بعضا مصدوم هســتیم. این در حالي است که استعدادهاي زیادي در تیمهاي پایه خوزستانيها به چشم ميخورد اما به آن توجهي نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.