پارس جم به ردههاي باالي جدول ميرسد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحید حمدينژاد مدافع جدید پارس جنوبــي جم انگیــزه زیادي براي درخشش در این تیم تازهوارد دارد. حمدينــژاد درباره شــرایط پارس جنوبي جم ميگوید: «پارس جنوبي شرایط خوبي دارد و مرا یاد ‪5 ٦،‬ سال پیش نفت تهران انداخته. بازیکنــان و کادر فني خیلي خوبي داریم و امیدوارم نتایج آبرومندانهاي در لیگ برتر کسب کنیم.»

مدافــع جدید پــارس جنوبي با بیــان اینکه هنــگام ورود به تیم تــازهوارد لیگ برتري، شــناختي از شــهر جم نداشــته، ادامه ميدهد: «پس از اینکه با مســووالن باشگاه صحبت کردم، فهمیدم چه شــهري است و چقدر مردم خونگرمي دارد. خوشحالم توانستم به این تیم بیایم و با بازیکنان فعلي کار کنم.»

وحیــد حمدينــژاد در رابطه با اینکــه چقدر براي فصــل آینده انگیــزه دارد، ميگوید: «همیشــه انگیــزه زیــادي دارم و حتي زماني که در بازيهاي محالت هم شرکت ميکنم، باانگیزه ظاهر ميشــوم. با اتفاقاتي که امســال در باشگاه نفت تهــران رخ داد و حق و حقوق ما را ندادند و تیم را نابود کردند، انگیزهام خیلي زیاد است. امیدوارم هر کمکي از دستم بر بیاید براي پارس جنوبي انجام دهم.»

حمدينــژاد با ابــراز رضایت از انتقال به پارس جنوبي ادامه ميدهد: «با جــو حاکم در تیم پارس جنوبي، پیشبیني ميکنم این تیم به ردههاي باالي جدول برسد. در تیم صمیمیت خاصي وجود دارد، همانند چند سال قبل نفت که با وجــود امکانات کم، خوشــحال بودیم و نتایج ما سال به سال بهتر شــد. قبال با تارتار صحبت کرده بودم، او از لحاظ اخالقي و فني فوقالعاده است.»

مدافع پــارس جنوبــي جم با اشــاره به تماسهاي مدیران باشگاه نفت، قبل و بعــد از عقد قراردادش با تیم بوشــهري ميگوید: «در این چند روز کــه ميدانند قرار اســت قراردادم را در هیات فوتبال بوشــهر ثبت کنم، تماسهایــي گرفتند اما من گفتــم نميتوانم حرفم را تغییر دهم. متأســفانه مدیران نفت خیلي وعده وعید ميدهنــد و فقط دروغ ميگویند. امیدوارم کنفدراســیون فوتبال آسیا )AFC( جلوي حضور این تیم در آسیا را بگیرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.