آغاسي به بازي با استقالل خوزستان ميرسد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با وجود اینکه مصدومیت عارف آغاســي نگرانيهاي زیادي براي تراکتورســازي تبریز ایجاد کرد اما گفته ميشود این مدافع جوان ميتواند تیمش را در هفته اول لیگ برتر همراهي کند. تراکتورسازي پنجشنبه در اولین بازي از لیگ هفدهم میهمان استقالل خوزستان است. این بازي براي تراکتوريها اهمیت خاصي دارد. به همین دلیل قرمزپوشان تبریزي تمام تالش خود را ميکنند که با قدرت در اولین بازي لیگ برتر با نفراتي که در اختیار دارند حاضر شوند. در حالی که تراکتور این فصل بازیکنان زیادي در اختیار ندارد، ناگهان خبر رسید عارف آغاسي در تمرین تراکتورسازي دچار مصدومیت جزئي شــده و احتمال دارد بازي با اســتقالل خوزستان را از دست بدهد. این مســاله هواداران را نگران کرد که کاظم محمودي سرپرست تیم تراکتورسازي اعالم کرد: «مصدومیت آغاسي خیلي جزئي بود و این اتفاقات معموال در تمرینات رخ ميدهد. مشکل جدي نیست و اصال جاي نگراني وجود ندارد. او به بازي ميرسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.