شهرياري: تنها باشگاهي هستيم كه به بازيكنان پرداختي داشتيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

کاظم شــهریاري قائم مقام باشــگاه تراکتورسازي تبریز معتقد اســت حمایت همه جانبه هواداران پرشور این باشگاه و مســووالن دلســوز استاني تمامي مشکالت سرخپوشــان را در این فصل مرتفع ميکند و تراکتورسازي در کنار هواداران وفادارش ســربلند خواهد بود. شهریاري درباره آخرین وضعیت تراکتورسازي ميگوید: «شرایط خوب است و با وجود تمام مشکالت برنامههاي آمادهسازي تیم با زحمات اعضاي کادر فني به خوبي دنبال شده. گلمحمدي مربي توانمند، بيحاشیه و پرتالشــي است که شبانهروز براي آمادهسازي یک تیم قدرتمند تالش کرده. امیدواریم نتایج این زحمات را در مسابقات بگیریم و به خواست خدا عملکرد درخشاني داشته باشیم. خوشبختانه ما یکي از نخستین باشگاههایي هستیم که توانستیم بخشــي از مبالغ قرارداد بازیکنان را پرداخت کنیم که این اتفاق خوبي اســت و حاصل زحمات مدیریت پرتالش باشــگاه است. آجورلو به تنهایي براي حل مشکالت باشگاه تالش ميکند و در بخش درآمدزایي هم عملکرد بسیار خوبي داشته.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.