سومين برزيلي در آستانه عقد قرارداد با سپاهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســپاهان بعد از نهایي کــردن قرارداد دو بازیکن خارجــي خود یعني مروان حســین که در خط حمله زردپوشــان به میدان خواهد رفت و همینطور ژایرو رودریگوئز که براي تقویت بخش دفاعي ســپاهان به تیم آمده، به دنبال جذب یک هافبک بازیساز بود که بر این اساس شرایط چند بازیکن خارجي توسط کرانچار زیر ذرهبین گرفته شــده بود. در نهایت هم دیروز یک هافبک برزیلي به نام رافائل کریوالرو به اصفهان وارد شد که در صورت جلب نظر کرانچار، ميتواند سومین خارجي سپاهان در فصل هفدهم لقب بگیرد. در صورتي که این بازیکن جذب شود، پرونده نقل و انتقاالت سپاهان براي فصل جدید بسته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.