سيامند، ميهمان كودكان ژاپني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

قويترين وزنهبردار معلول جهان در صحبت با كودكان ژاپني به پرســشهاي آنها در مورد اين رشته پاسخ داد. سيامند رحمان كه به دعوت برگزاركنندگان پارالمپيك 2020 راهي توكيو شده، ديروز در نيپون- مركز حمايت از ورزشهاي پارالمپيكي در توكيو- حضور پيدا كرد و به پرسشهاي كودكان دبستاني ژاپني و همچنين خبرنگاران پاسخ داد. يكي از سواالت كودكان ژاپني از قهرمان دو دوره بازيهاي پارالمپيك اين بود كه وقتي وزنه باالي 300 كيلوگرم را روي سينه ميبرد چه حسي دارد و آيا نگران اين نيست كه وزنه روي او بيفتد؟ سيامند هم با روي باز به اين پرسشها پاسخ گفت. محلي كه سيامند رحمان در آن حضور يافته، جايي است كه دفتر 28 رشته پارالمپيكي ژاپن قرار دارد و به صورت متمركز در يك مكان فعاليت ميكنند. ضمن اينكه بخشــي از فعاليتهاي كميته ملي پارالمپيك ژاپن هم آنجا صورت ميگيرد. پس از سيامند، نماينده پاراوزنهبرداري ايران با خبرنگاران ژاپني صحبت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.