داستان، مربياني كه خبرنگار بودند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

همــه مورينيو را مثال ميزنند كه از مترجمي، به مربيگري در بزرگترين تيمهاي دنيا رسيد، اما شايد كسي نداند كه در فوتبال خودمان خبرنگارها مربي شــدهاند! مرداني كه فوتبال را آنقدر نوشتند كه خبره شدند و حاال در ليگ برتر سرمربيگري ميكنند. البته حساب پورموســوي كه خودش هم در جواني بازيكن فوتبال بوده، جداســت؛ اما كمالوند و مهاجري ابتدا خبرنــگار حوزه فوتبال بودند كه ســپس مربيگري را كنار دســت فيروز كريمي آموختنــد و حاال مربي شدهاند براي خودشان. فراز كمالوند؛ اوايل دهه هفتاد بود كه به عنوان خبرنگار در روزنامه ابرار ورزشــی وارد فوتبال شــد و بعد از چند سال فعاليت به عرصه مربيگري ورود كرد. كمالوند مربيگــري را در تيمهاي پايه پاس تهران آغاز كرد و سپس در استقالل اهواز و ابومسلم دستيار فيروز كريمی شد. شيرينفراز كرمانشاه را كمالوند از ليگ يك به ليگ برتر آورد و بعد همين موفقيت را در تراكتورسازي تكرار كرد. بعد از 8 سال كار در ليگ يك، تيم پرطرفدار تبريزي دوباره به سطح اول فوتبال ايران برگشت. پاس همدان، شــهرداري تبريز و گســترش فوالد هــم تيمهاي بعدي كمالوند بودند كه اتفاقا نتايج قابل قبولي با اين مربي گرفتند. آخرين بار، فراز كمالوند را روي نيمكت گســترش فوالد ديده بوديم كه بعد از ســه سال حضور در اين تيم، چندي پيش به آبادان رفت تا ليگ هفدهم را با صنعتنفت شروع كند. رضا مهاجري؛ از روزهايي كه رضا مهاجري در رســانههاي ورزشــي به روزنامهنگاري مشــغول بود، بيش از چند ســال نگذشــته. جالب اينكه مهاجــري هم مثل كمالوند ســالها كنار دســت فيــروز كريمي كار و كارآموزي و باز هم مثل او ســرمربيگري را از تيم شــيرينفراز آغاز كرد. جالبتــر اينكه مهاجــري هم همچون كمالوند موفق بــه صعود از ليگ يك به ليگ برتر شــده؛ با تيم ســياهجامگان. رضا مهاجري بعد از صعود با ســياهجامگان به ليگ برتر، به تيم ديگر مشهد يعني پديده پيوست و در ليگ هفدهم براي ســومين فصل متوالي روي نيمكت اين تيم خواهد نشســت. نكته جالب در مورد مهاجري اين است كه او به عنوان دستيار، فقط زيردست فيروز كريمي كار كرده است. او در تيمهاي اســتقالل اهواز، ابومســلم، پاس تهران، راهآهن، داماش و صبا دســتياري را تجربه كرد و در تيمهاي شــيرينفراز، سياهجامگان و پديده سرمربي بوده است. سيروس پورموســوي؛ يك سال سرمربي اســتقالل خوزستان بود و دومين فصل ســرمربيگرياش را قرار است در فوالد بگذراند. پورموسوي كه در فصلهاي چهاردهم و پانزدهم ليگ در استقالل خوزستان دستيار عبدا... ويســي بود و طعــم قهرماني در ليگ برتــر را هم در همين تيم چشيد، فصل پيش براي نخستين بار سرمربي بودن را تجربه كرد و اتفاقا در پست جديدش حضوري موفق و فراتر از انتظار داشت. ســيروس پورموسوي بعد از آنكه در 21 ســالگي كفشهايش را آويخت با حضور در كالسهاي داوري ابتدا با قضاوت به دنياي فوتبال بازگشــت و ســپس با روي آوردن به شــغل روزنامهنگاري در حوزه فوتبال، به يك خبرنگار خوشنام در استان خوزستان تبديل شد. پورموســوي بعد از آن هم به كالسهــاي مربيگري رفت و خيلي زود به ليگ برتر آمد. نكته جالب در مورد سرمربي 46 ساله فوالد اين است كه او همه روزهاي مربيگرياش را در باشــگاه استقالل خوزستان گذراند و حضور در فوالد نخستين تجربه نيمكتنشيني او در تيمي به جز استقالل خوزستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.