غيبت در تمرین

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - هومن جعفري ‪Houman Jafari‬

ديروز در اقدامي هماهنگ نشــده عدهاي گردن كلفت توسط پليس بازداشت شدند. شايد برايتان ســوال پيش بيايد كه چرا اين خبر اجتماعي در اين ستون نشــر پيدا ميكند؟ دليلش البته اين است كه شــايعه شده يك تعداد از ليدرها ديروز ســر تمرين تيمشان غيبت داشــتهاند. شما اگر آگاهي آشــنا داريد يك آمار بگيريد اين دوستان سرمربي دلشان هزار جا رفت!

پول براي رباط

ديروز باشــگاه منچسترســيتي 52 ميليون پول بيزبان ديگر را ريخت پــاي يك مدافعي به نام مندي! ما فقط يك مندي ميشناسيم كه به اين قيمــت بيارزد كه آن هم در ســريال بازي تاج و تخــت نقش مترجم مادر اژدها را ايفا ميكند اما با ســرمربي سيتي يك صحبتي داريم. آقاي پپ! شــما اگر مردي عين اين آقاي حميد درخشان با محســن بنگر و محمد نصرتي خط دفاعيات را ببنــد! 52 ميليــون پــول را ريختي پاي يك بازيكني كه از قيافش مشــخص است فردا رباط پــاره ميكند! ما از طريق هميــن تريبون اعالم ميكنيم كه درد و بــالي آن مندي بخورد توي سر اين مندی!

الیك

پيشنهاد ميكنيم يكي به ســرور جباروف بگويد كه هر عكســي را در فضاي مجــازي اليك نكند! اين طفلي يك عكســي را اليك كــرده كه براي كاربران ايراني يك مقدار سوژه فكري ايجاد كرده. البتــه بياطالعي ما از زبان روســي هم در ايجاد سوءتفاهم بيدليل نيست. از آقاي جباروف تقاضا داريم دغدغههــاي خيريه خود را بــا يك اكانت جعلي دنبال كنند كه اسمشان بد در نرود.

مقصر حذف

با در نظر گرفتن اينكه تيم ملي اميد طبق معمول حذف شد و االن همه دارند به آقاي پيرواني حمله ميكنند كه حذف تيم ملي تقصير ايشان بوده ما ضمن دفاع از ســرمربي تيم ملي المپيك اعالم ميكنيم كه حذف تيم ملي تقصير ايشان نيست! اول اينكه ما به ســنت چهل پنجاه ســاله اخير، هر دوره از المپيك حذف شــدهايم هيچ كدام از مربيها مقصر نبودهاند! مثال آقاي مايليكهن كه هر وقت روي تيم المپيك دســت گذاشــت تيم با مغز خورد زمين. چه وقتي خودش ســرمربي بود و چه وقتي خاكپــور را آورد و خودش مدير فني شــد! همين حاال بيا ببين آقاي مايليكهن چه مصاحبهاي كرده و مثــل باقي قضايا تقصير را انداخته گردن كــیروش! بنابراين اكنون هم مقصر نتايج تيم ملي نه آقاي تاج اســت كه بعد از نتايــج تيم ملي در جــام جهاني جوانان آقاي پيرواني را ارتقا داد، نه آقاي پيرواني است كه در جام جهاني از بازيكني مثل قائدي استقالل يك دقيقه هم استفاده نكرد و نه آقاي منصوريان كه به تيم ملي بازيكن نداد. مقصر ژن بد اســت! اگر بازيكنان تيم ملي هم ژن خوب داشتند درها باز ميشد و توپشــان ميرفت داخل دروازه! منتهي چون ژنهاي معمولي داشتند نتيجهاي كه بايد را نگرفتند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.