براي ارتقا، رشوه ميداديم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

از وقتي رييس فدراسيون فوتبال اسپانيا بازداشت شده، اتهام پشت اتهام است كه به او نسبت ميدهند. آخرين اتهام را هــم از زبان زامورانو شــنيديم كه ميگفت او و همكارانــش براي قضــاوت در الليگا و ترفيع گرفتن، بايد رشوه ميدادند: «سال 2001 كه وارد الليگا شدم، هيجان بســياري داشــتم اما افرادي كه من را حمايت كرده بودند، گفتند بايــد 5 درصد از درآمدم را به آنها بدهم. آنها گفته بودند بــراي اينكه قضاوت ديدارهاي الليــگا را به مــن بدهند، بايد 5 درصــد از 200 هزار يورويــي را كه دريافــت ميكردم، به آنهــا بدهم. اين رشــوهاي بود كه همه داوران براي ارتقاي درجه شغلي خود بايد پرداخت ميكردند.» حرفهاي اين داور اســپانيايي وقتي جالبتر ميشود كــه ميگويد آخل ماريــا ويار با كمــك آراي داوران، رايگيريهــاي از پيش مشــخص شــدهاي را برگزار ميكرد: «داوران بايد در اين رايگيريها به شــخص يا اشخاص از پيش تعيين شده راي ميدادند. نمايندگان كميتــه داوران اعالم ميكردند فالني و فالني بايد راي بياورند. تمامي اعضاي فدراســيون فوتبال در سرتاسر اســپانيا به اين افراد راي ميدادنــد و در نهايت همان افرادي انتخاب ميشــدند كه از پيش مشــخص شده بودند. ويــار از داوران و آراي آنها اســتفاده ميكرد تا همچنان در مســند قدرت باقــي بماند. خارج از زمينه داوري اطالعي ندارم كه چه اتفاقاتي رخ ميداد اما همه داوران بايد مســتقيما به ويار راي ميدادند و در نهايت هم آراي داوران برنده ميشــد. يكــي از تعهدات ويار پيــش از انجام رايگيري آن بود كه تعداد آراي داوران را افزايش دهد چرا كــه او آنها را كنترل ميكرد. چند سال پيش خســوس لوپز نيتو اقداماتي عليه ويار انجام داد. بنابراين در يكي از جلســات كميته داوران سندي كه عليه او تنظيم شده بود، مقابل ما قرار گرفت تا آن را امضا كنيم و او نتواند از اقدامات خود به نتيجهاي برسد. من، ايبانيس و السا ابتدا امضا نكرديم اما در نهايت من به دليل ترســي كه داشتم اين كار را كردم. وقتي فصل به پايان رسيد قرار بود الســا بهعنوان داور بينالمللي اســپانيا معرفي شــود اما در نهايت به دليل اينكه اين سند را امضا نكرده بود، كاربايو به جاي او بهعنوان داور بينالمللي معرفي شــد. ايبانيس هم تنبيه شــد. او كه داوري در كالس جهاني بود و حتي ميتوانســت فينال ليگ قهرمانان اروپا را قضاوت كند، در پايان همان فصل به رقابتهاي دسته دوم فرستاده شد تا نه تنها از الليگا دور بماند، بلكه در ســطح اول اروپا هم نتواند قضاوت كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.