پرسپوليس يا استقالل؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پرســپوليس و اســتقالل فصل مهيجــي خواهند داشــت. ايــن البته يــك پيشبيني خام اســت و دليلش، مهرههاي دو تيم. پرسپوليس تيم قدرتمند فصــل گذشــتهاش را تقويت كرد و اســتقالل هم تيمي قدرتمند بســت و هوادارانش را اميدوار كرد به قهرماني. ســرخابيها فصل پيش صاحــب بهترين خطوط حمله ليگ برتــر بودند؛ پرســپوليس با 46 گل و اســتقالل 45 گل. حال پرســش اين است كه در فصل پيشرو خط حمله كدام تيم قويتر اســت؟ پرســپوليس يا استقالل كه تا دلتان بخواهد در فاز هجومي بازيكن دارد. منصوريان براي خط حملهاش سجاد شهباززاده و حسن بيتسعيد را انتخاب كرد كه البته ميگويند شايد بيتسعيد پشت مهاجم و يا در بال راســت هم بازي كند. داريوش شجاعيان كه هافبك تهاجمي گسترش فوالد بود، به استقالل آمد. از سوي ديگر آبيها با اينكه فرشيد اسماعيلي را داشتند، مجتبي جباري و سرور جباروف را هم خريدنــد و ترافيك زيادي پشــت مهاجمان ايجاد كردند. به اين مهرهها علــي قرباني و جابر انصاري را هم اضافه كنيد كه هر دو هم گلســاز هســتند و هم گلزن؛ درســت مثل جباري و جباروف كه البته ســن و سالشان بهانهاي شده براي انتقاد از آنها. با اين حال و با توجه به خريدهاي استقالل، خيليها ميگويند با اين بازيكنان، منصوريان قويترين خط حمله ليگ برتر را در اختيار دارد اما خب اين فقط يك پيشبيني خام است. بايد ببينيم استقالل در طول فصل از چه سيستمي اســتفاده ميكند و عملكرد ايــن بازيكنان چطور خواهد بود. قدرت تهاجمي پرســپوليس هم قطعا كمتر از رقيب ديرينــهاش نخواهد بود. تيم برانكو فصــل پيش نشــان داد كه چقدر خــوب موقعيت ميسازد. يكي از مشــكالت خط حمله اين تيم اما نداشتن جانشــين براي طارمي بود كه اين مشكل هم حل شــد. حــاال گادوين منشــا و طارمي در پرسپوليس كنار هم هستند و هواداران اميد زيادي دارنــد كه خط حمله اين تيم قويترين خط حمله ليگ برتر شود. البته آمــار گلزني اين دو بازيكن هم بســيار بهتر از فورواردهاي اســتقالل اســت و ايــن توقعي كه هواداران پرســپوليس دارند، بيراه نيست. طارمي و منشا حاميان خوبي هم پشت سرشان دارند؛ از علي عليپور بگيريد تا محسن مســلمان، وحيد اميري، فرشــاد احمدزاده، ســيامك نعمتي ...و بيشــك پرسپوليس هم با اين مهرههاي تهاجمي خط حمله فوقالعــاده قدرتمندي در اختيــار دارد و ميتواند براي هر خط دفاعي مشكلساز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.