چرا فينال ليگ قهرمانان تك بازي نيست؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شيوه كنفدراســيون فوتبال آســيا- ايافســي- در برگزاري رقابتهاي ملي و باشــگاهي قاره كهن هميشــه مورد انتقاد بوده اســت؛ از نحوه برگزاري ليگ قهرمانان در دو گروه غرب و شرق- كه تيمهاي اين دو منطقه تا پيش از فينال با هم برخورد نخواهند داشــت- گرفته تا برگــزاري بازي فينال اين رقابتها به صورت رفت و برگشت. اتفاقي كه معموال در قارههاي ديگر رخ نميدهد و اتفاقا منتقدان هم اعتراضشــان به اين اســت كه چرا ايافسي رقابتهاي باشگاهي و ملي آســياييها را به شــيوه يوفا برگزار نميكند. اين يكــي از تكراريترين انتقادهاســت كه هواداران در شــبكههاي اجتماعي بهعنوان يك پرسش آن را پيشروي ايافســي قرار داده و پرســيدهاند كه چرا فينال ليگ قهرمانان آسيا مثل رقابتهاي مشــابه در ســاير قارههاي دنيا به صورت تــك بازي در زمين بيطرف برگزار نميشــود؟ جالب اما واكنش كنفدراسيون فوتبال آسيا است كه هيچ پرسشــي را بيپاسخ نگذاشته و درباره فينال ليگ قهرمانان از طريق سايت رسمياش اعالم كرده: «برگزاري فينال ليگ قهرمانان آسيا به اين شيوه، از سال 2013 و به اين داليل به اجرا درآمده اســت كه در تك بازي، عدالت بيشــتري برقرار ميشود و هواداران هر دو تيم اين شانس را دارند كه شاهد بازي تيمشان در زمين خودي باشــند. ضمن اينكــه برگزاري اين دو ديــدار براي ميزبانها راحتتر از برگزاري يك بازي است و هر دو تيم ميتوانند از درآمد بليتفروشي بازيهاي رفت و برگشــت فينال اســتفاده كنند. اين فرمت برگزاري، تضميني براي حضور تماشــاگران بيشــتر در ورزشگاه اســت و همچنين باعث ميشود رسانههاي كشورهاي ميزبان توجه بيشتري به اين مسابقه داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.