كريخواني به سبك سردار

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عكس آزمون و عزتاللهي كه هر دو پيراهن روســتوف را پوشــيده بودند، از همه چشــمگيرتر مينمود و البته كريخواني سردار براي اندرلخت بلژيك را هم پررنگتر نوشــته بوديــم. همچنين با لحني منتقدانــه از قرارداد يك ميليــارد و 600 ميليوني پرســپوليس با پلييانســكي نوشتيم و اينكه اين مدافع اوكرايني حتي روي نيمكت شــاختار هم ننشســته بود كه بخواهد در قهرمانياش سهيم باشد. عنايتي گفته بود آخر فصل خداحافظي ميكند و پرسپوليسيها هم از پيگيري انتقال كنعانيزادگان به استقالل خبر داده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.