قانون تیموریان همهگیرشد

شکایت مظلومی، بیکزاده، طالبلو وعنایتی از استقالل / منصوریان، بیرانوند، خرمگاه و سید جالل به دنبال طلبشان از نفت تهران

Iran Varzeshi - - مبادا‌اتفاق‌ژوزه‌تکرار‌شود - فرشاد كاسنژاد ‪Farshad Casnejad‬

تیتر یک - تصمیــم آندرانیک تیموریــان و کاوه رضایی برای مکاتبه با کنفدراســیون فوتبال آسیا، فوتبال ایران را با موج تازهای مواجه کرده است. آنها برای دریافت مطالبات خود از اســتقالل به ایافســی نامه نوشتند و اجــرای قوانین را یــادآوری کردند، همانچه فدراســیون فوتبال ایران فراموش کرده است. فدراسیون فوتبال ایران با مماشــات، باشگاهها را خواســته یا ناخواسته به سمت بیتعهــد بودن ســوق داده و همین ســیاق مدیریت در فوتبال بدهیهای ســنگین به جا گذاشــته و باشگاههای ایرانی را غرق در بدهی کرده. این روند باید متوقف شود و چه خوب که در مقابل قانون رفتاری منطقی داشته باشیم و فــارغ از هواداری از تیمها به اصالح ســاختار اقتصادی باشگاهها فکر کنیم.

مســأله این روزهای فوتبال ایران و بحثهایی که با نامه آندو تیموریان، کاپیتان ســابق تیم ملی ایران مطرح شد به یک نام و نشان نیاز دارد. «قانون تیموریان» عنوانی است برای طرح شــکایت نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا، کاری که میتواند اصالحاتی را در ســاختار باشــگاههای ایرانی پدید آورد.

«قانــون تیموریــان»، قانونی که هشــدار جدی به مدیران بیمســوولیت در فوتبال ایران میدهد، مدیرانی که تیمهایشان غرق در بدهی است اما همچنان قرارداد میلیــاردی میبندند و از پرداخت نشــدن آنها نیز ابایی ندارند. فوتبال ایران با این مدیران به درس و تنبیه جدی نیــاز دارد. قانون تیموریان به فراگیری و جهانشــمولی قانون بوســمن نیست اما میتواند بدعتی در فوتبال ایران باشد تا باشگاههای ایرانی نه قرارداد گزاف ببندند و نه در پرداختش بیتعهد باشند.

حاال قانون تیموریان فراگیر شــده اســت، آنها که از باشــگاه نفت تهران شــکایت دارند میخواهند از همین روش برای پیگیری شــکایت پیش بروند. پرسپولیسیها، اســتقاللیها و خیل طلبکاران در فوتبــال ایران راهکار تــازهای یافتهاند برای رســیدن به مطالبات و ایســتادن مقابل باشــگاهها و مدیران بیتعهد. بسیاری از بازیکنان در هر لیگ و ردهای به فکر دریافت مطالبات قدیمی خود افتادهاند و این نشــان میدهد که فوتبال ایران چقدر در مسایل مالی بیتعهد است. پای این بحثها مقاومت کنیم تا فوتبالی که غرق در بدهی شده، درسهای تازهای بگیرد و راه تازهای برای مدیریت خود پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.