سردار:التزیو برو نیستم

Iran Varzeshi - - مبادا‌اتفاق‌ژوزه‌تکرار‌شود - امير اسدي ‪Amir Asadi‬

ســردار در التزیو. این خبری است که رســانه های ایتالیا و حتی روســیه به آن پرداخته و از توافق طرفین نوشــته اند. در شــرایطی که پیشبینی می شد با مخالفت رسمی باشگاه متمول شــهر کازان پرونده کوچ ســتاره تیم ملی ایــران به لیگ های معتبر اروپایی حداقل تا بعد از جام جهانی بسته شــده باشد انتشــار خبری فوری در اســکای اسپورت ایتالیا آن هم به نقل از دو کارشناس سرشناس نقل و انتقاالتی، پروسه جدایی سردار از روبین و حضور این بازیکن در التزیو را وارد فاز جدیدی کرده است.

همچنیــن بنا به ادعای رســانه های منتســب به باشگاه التزیو، ایگلی تاره مدیر فوتبالــی باشــگاه التزیو با اختیــار تام در پرونده جذب سردار در تالش است تا ظرف چند روز آینده آزمــون را به عنوان گزینه اول جانشینی کیتابالده مهاجم سیه چرده و در حال فروش به یوونتوس و اینترمیالن به جمع عقابهــای رم اضافــه کند. این رســانه حتی پا را فراتر گذاشــته و مدعی شــده مدیر التزیو در این راه با پدر سردار به عنــوان مدیربرنامههای او به توافقی 15 میلیون یورویی برای 5 سال رسیده است و تنها توافق با سران باشگاه روبین باقی مانده تا این انتقال نهایی شود.

برخــی دیگر از رســانهها همچون رم نیوز، بوندسلیگا الیــو و کالچومرکاتو نیز مدعی شــدند این توافق ممکن اســت تا ســقف 20 میلیون یورو نیز برســد، چون باشگاه روبینکازان بعد از حکم محرومیتی که اتحادیه فوتبال روســیه صــادر و این باشــگاه را از نقل و انتقاالت تابســتانی تا اطالع ثانوی منع کرد هیچ بعید نیســت با باال رفتن پیشنهاد مالی، با فروش و جدایی ســردار آزمون موافقت کند تــا این انتقال رویایی فوتبــال ایران تا چنــد روز آینده نهایی و سردار مسافر ایتالیا و باشگاه التزیو شود.

میان این همه اخبار، شــاید سردار و پدرش بتواننــد ابهامهــا را برطرف کنند. خلیل آزمون که سالهاســت کنار سردار حضور دارد و حامی نخســت او محســوب می شــود درباره توافق با التزیو میگوید:« روحم هم از این توافق خبر ندارد. من بارها گفتهام که سردار تا جام جهانی در روسیه میماند و برای روبینکازان بازی می کند. به این اخبار هم توجــه نکنید. چون هیچ کدام شان درست نیست.»

اما سردار آزمون. شاید اگر هر بازیکنی جای او بود با پیشــنهاد بازی برای التزیو موافقــت می کــرد. بهخصوص کــه این باشگاه مطرح ایتالیایی حاضر است مبلغی در حدود ۸1 میلیــون یورو برای جذب او بپردازد. ســردار اما فــارغ از همه اخباری که در رسانه ها منتشــر می شود به ادامه حضور در روبینکازان فکر می کند:« واقعا از این همه خبر خســته شدم. روزی نمی شود که از خواب بیدار شوم و خبری درباره انتقالم به باشــگاهی جدید نشــنوم. من تا جام جهانــی در روبین کازان می مانم و به تیمی دیگر نمیروم. اینجا شرایط مناسب است و به همین دلیل ترجیح می دهم در روبیــن کازان بمانم و زیر نظر قربان بردی اف بازی کنم.»

این صحبتها نشــان می دهد که نه پدر آزمون و نه خود ســردار توافقی برای حضور در التزیو انجــام نداده اند. هر چند التزیو همچنان پیگیر جذب ســردار است امــا به احتمال فــراوان او به رم نمیرود تا پیراهن التزیو را بپوشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.