آندو در ابومسلم درخشيد در ليگ جزيره پرآوازه شد

Iran Varzeshi - - مبادا‌اتفاق‌ژوزه‌تکرار‌شود -

پندار توفیقی در مصاحبه تلویزیونی خود اعالم کرده: «آندو تیموریان از طریق باشــگاه استقالل به آندو تبدیل شــده است.» این جمله معاون ورزشــی باشگاه استقالل نشــان میدهد که او چقدر به مسائل یک دهه اخیــر فوتبال ایران بخصوص باشــگاهی کــه در آن کار میکند یعنی اســتقالل ناآگاه اســت. آنــدو تیموریان یا همان آندرانیک تیموریان در باشــگاه استقالل به آندو تبدیل نشــد. او فوتبال حرفهایاش را از ابومسلم خراسان شروع کرد. آندو پیش از حضور در ابومسلم، 2 ســال تحت عنوان سرباز، بازیکن باشگاه عقاب تهران بود.

آندو در دوران جوانی برای دو ســال بازیکن تیم جوانان استقالل بود که برای گذراندن خدمت ســربازی راهی عقاب شــد. در آخریــن روزهای دوران ســربازی، امیــر قلعهنویی برای تماشــای بــازی عقاب به ورزشــگاه رفت تا آنــدو و تعداد دیگری از بازیکنان جوان را ببیند که پس از آن بازی قلعهنویی به باشگاه اســتقالل اعالم میکند که آندو را نمیخواهد تا باشــگاه استقالل پس از ســه بازی، او را در لیست خروج بگذارد. آندو در شرایطی که هیچ کس او را نمیشناخت از استقالل کنار گذاشته شد و در این تیم و آن تیم تست میداد تا ســرانجام به ابومسلم رســید و توسط اکبر میثاقیان در زمان مدیریت کریم مالحی مورد پسند واقع شد و اولین قرارداد حرفهایاش را امضا کرد. آندو در ابومسلم درخشید و به تیم ملی «ب» دعوت شد. یک سال بعد، آندو آنقدر خوب و موثر برای ابومسلم بازی کرد که نظر برانکو ایوانکوویچ را هم جلب کرد و به تیم ملی دعوت شد. او روند رشد خود را در تیــم ملی ادامه داد و در ترکیب اصلی تیم ملی در جام جهانی 2006 به میدان رفت. سم آالردایس سرمربی وقت بولتون که برای تماشای بازی ایران و مکزیک به ورزشگاه رفته بود، از میان تمام بازیکنان آن بازی، آندو را پسندید تا آندرانیک گمنام سر از لیگ جزیره دربیاورد و مقابل تیمهای مطرحی همچون منچستر، آرسنال، چلسی و ... بازی کند. آندو با بولتون صعــود به یورو لیــگ را تجربه کرد و مقابل بایرن مونیخ و اســپورتینگ لیسبون بازی کرد. او در لیگ جزیره دو بار به عنوان بازیکن هفته انتخاب شــد و اولین بازیکن ایرانی شد که در مهمترین لیگ دنیا گل زد. آندو در فاصله کمتر از 2 سال از ابومسلم، به لیگ انگلیس رسید.

او دو فصل بازیکن بولتون بود و کنار نیکالس آنلکا، ال حاجی دیوف، کویــن دیویس، ریکاردو گاردنر و تیم کیهیــل کاپیتان فعلی تیم ملی انگلیس بازیهای حساس و به یادماندنی را برای عالقهمندان به فوتبال ثبت کرد. آندو پس از بولتون، به فوالم پیوســت و شاگرد روی هاجسون که بعدها سرمربیگری تیم ملی انگلیس را برعهده گرفت، شد اما به دلیل مصدومیت از ترکیب این تیم لندنی دور شــد و به طور قرضی به بارنزلی در لیگ دسته اول پیوست. آندو در تمام این سالها یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی بود. او تا امروز 3 بار در جام ملتهای آسیا و2 بار در جام جهانی برای تیم ملی بازی کرده و در زمره اندک ملیپوشــانی است که بیش از 100 بار با پیراهن تیم ملی به میدان رفته اســت. بازی با دست شکسته مقابل کره جنوبی در اولسان –که به صعود ما به جام جهانی برزیل منجر شد- از بازیهای به یاد ماندنی این بازیکن پرافتخار است.

آیــا توفیقی که امروز خود را در جایگاه معاون ورزشــی اســتقالل میبیند، از این مســائل مطلع اســت و میداند که آندو پس از حضور در لیــگ جزیــره و با بیش از 70 بــازی ملی، در اوج پختگی و شــهرت به استقالل بازگشت؟

پس آندو در باشــگاه اســتقالل نام و آوازهای دست و پا نکرده و اگر منطقی نگاه کنیم، او در ابومســلم ســتاره شــد، در جام جهانی 2006 درخشید و در لیگ انگلیس و بازی برابر چلسی، آرسنال و منچستر نامش را بر سر زبانها انداخت.

پس وقتی در مورد آنــدو حرف میزنیم، 100 بازی ملی او را به یاد داشته باشیم و با احترام از او یاد کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.