«قانون تيموريان» بد است يا خوب؟

Iran Varzeshi - - مبادا‌اتفاق‌ژوزه‌تکرار‌شود -

تا دیروز اقدام آنــدو تیموریان و کاوه رضایي از دید بســیاري از طرفداران و مدیران فوتبال بیتعصبي و البته بي غیرتی تلقي ميشد و بازخوردهاي منفي و سختي هم داشــت، گرچه عدهاي هم از این فرصت استفاده کردند و بازیکنهاي اســتقالل را با جمالت غیرمتعارف رودرروي هواداران قرار دادند تا اشــتباهات خود را الپوشاني کنند امــا عکسالعملي که دیروز و امروز از ســوي بازیکنان و مربیان دیگر به چشــم میخورد و شنیده میشود، حاکي از آن اســت که قانون تیموریان نمیتواند بد باشــد بلکه راهــي جدید براي اصالح قراردادهــاي فوتبال و انضباط مالي باز شــده اســت. گرچه براي اصالح همیشــه باید خســارتها و جریمههایي هم داد اما در نهایت راه صحیح فوتبال حرفهاي هموار خواهد شد. استقاللي ها و بخشي از همین طرفداران در فضاي مجازي توهین و تهمتهایي را نثار بازیکنانشان کردند اما موضوع وقتي جالب میشود که میبینیم محمد خرمــگاه در مصاحبهاي دنبال حق و حقوق خود از باشگاه نفت تهران است و خواستار پیگیري جدي مطالبات است.

خرمگاه (البته شــما بخوانید پشت سر او منصوریان و دیگــر اعضاي تیم مربیگري که در نفت همراه او بودند) دوســت دارد ماننــد تیموریان و رضایــي و از همان راه شــکایت قانوني پول خود را بگیرد. حاال باید این ســوال را پرســید؛ اگر اقدام این دو بازیکن ناشایســت و مصداق بي تعصبي است چرا خرمگاه و دیگران میخواهند همین مســیر را طي کنند(؟) و اگر این مسیر قانوني است چرا چشم و گوش خود را علیه این هجمه انتقادي غیرمنصفانه بستهاند و از آنها حمایت نمیکنند؟ آیا شکایت از استقالل زشــت است و شــکایت از نفت تهران قابل تحسین؟ چه فرقــي بین تیم ها و جایگاه آنهاســت؟ آیا مســیري که تیموریان نشــان داده اســت خوب اســت ولي خودش این حق را نــدارد که مطالباتش را از اســتقالل بگیرد؟ موضوع مهمتر و قابل تامل این اســت: خرمگاه در صورت شــکایت از نفت تهران تا 15 شهریور حقوق عقب افتاده خود را دریافت میکند و اگر مطالبات او پرداخت نشــود به طور خودکار کنفدراســیون فوتبال آســیا باشگاه نفت را از جام باشگاههاي آســیای فصل جاري کنار میگذارد و طي یک ســال اگر این مطالبات پرداخت نشــود مجوز حرفهاي نفت باطل ميشود! این حق خرمگاه و دوستانش است که جلوي فعالیتهاي نفت را بگیرند. دقیقا با شکایت او دســتورالعمل محرومیتهاي نفت هم اجرایي خواهد شــد. حاال باید پرســید آیا فقط باید از تیمهاي کوچک شــکایت کرد و تیمهاي بزرگ حاشــیه امنیت داشــته باشــند یا همــه تیمها در یــک ردیف قــرار ميگیرند؟ خرمگاه و دوســتان از اقدام تیموریــان و رضایي حمایت میکنند و همان راه را میروند ولي حاضر نیســتند این را به زبان بیاورند. دوراهي حمایت از اســتقالل علیه «قانون تیموریــان» یا مطالبه حقوق خود از نفت تهران مســیر دشواري را پیش روي آنها گذاشته است.

در هــر صورت کنفدراســیون فوتبال آســیا دنبال انضباط مالي اســت و تمام باشــگاههاي آسیایي در یک ردیف قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.