همنامي تيمها 80 هزار دالر آب خورد

Iran Varzeshi - - مبادا‌اتفاق‌ژوزه‌تکرار‌شود -

فیفا فوتبال کشورمان را به دلیل همنام بودن برخي از تیمها 0۸ هزار دالر جریمه کرد. سعید فتاحي مسوول مسابقات سازمان لیگ در این باره ميگوید: «به دلیل اینکه نام برخي از تیمها در فوتبال ایران نزدیک و مشابه است فیفا 0۸ هزار دالر فوتبال ایران را جریمه کرده است.» نام برخي از تیمها در لیگهاي دسته دوم و سوم کامال نزدیک و مشابه است مانند داماش گیالن و داماش گیالنیان، برق شیراز و برق نوین شیراز و حتي در لیگ برتر هم این مورد صدق ميکند و فیفا خیلي هم بیراهه نرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.