باقري و قرباني 2 سال ديگر تمديد ميكنند

Iran Varzeshi - - مبادا‌اتفاق‌ژوزه‌تکرار‌شود -

دو بازیکن اســتقالل به زودي قراردادشــان را با این باشگاه تمدید خواهند کرد. باشگاه استقالل از هم اکنون قصد دارد قراردادهاي بازیکنان خود را تمدید کند تا این باشگاه براي سالهاي آینده مشکلي براي حضور بازیکنان فعلي خود نداشــته باشد. بعد از تمدید قرارداد باشگاه استقالل با فرشید اسماعیلي، علي قرباني و فرشید باقري هم به زودي قراردادهاي خود را براي 2 سال دیگر با باشگاه تمدید خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.