تضمينیبهآيندهمربيگرینيست

از نسلیام که با کمترین امکانات رشد کرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برخــالف دوران بازي كــه او را به نام موشك ايراني در آلمان و آسيا ميشناختند و صحبــتاش را بهعنوان يك فوتباليســت موفق به ميــان ميآورند امــا در مربيگري نميتوانيــم چنيــن واژههايــی را براي اين ستاره سابق مشــاهده كنيم چراكه موشك فوتبال ايــران در حرفه جديــد توجهي به ســرعت ندارد و قصد دارد به مرور زمان به باالترين نقطه برسد. براي مهدي مهدويكيا اين ســالها متفاوتتر از دوران بازي پيش ميرود چراكه به غير از وحيد هاشــميان و جواد نكونــام، تمام همدورهايهــاي او در بحث مربيگري كامال جدي در فوتبال ايران مشغول يا آماده فعاليت هستند و قصد دارند با كسب موفقيت همراه تيمهايشان بيش از پيش اســم و رسمي براي خود برپا كنند اما شماره ۲ ســابق تيم ملي ايران راه متفاوتي پيش گرفته و اميدوار اســت با بازيكناني كه كشف و از رده پايه پرورش داده به اهدافش دست پيدا كند.

او در بــاره مربيگــري در آلمان اينطور حرف ميزند: «ســن مربيگري مخصوصا در فوتبال آلمان ديگر خيلــي پايين آمده و به ۰3-9۲ سال رسيده است كه نشان ميدهد فوتبــال آلمان نه تنهــا در بحث بازيكن، در مربيگري هم اين جوانگرايي را دنبال ميكند و اتفاق خوبي در مربيگري آنها ميافتد؛ اين آقايان قبال مراحل مربيگــري را با موفقيت پشت ســر گذاشــتند و كار كردند؛ اينطور نبوده كه بدون تجربه بخواهند روي نيمكت بنشينند.»

او حرفهايش را اينطــور ادامه ميدهد: «من اصال بهخاطر هميــن به فوتبال آلمان رفتــم؛ من مدرك B را بــا موفقيت و نمره خوبي پشت سر گذاشتم و جزو افرادي بودم كــه بهترين نمرات را گرفتــم و جزو نفرات برتر كالس بودم؛ اين اتفاق براي من اميدوار كننده بود تا كارم را ادامه دهم و يك مقدار دانشــم را بيشــتر كنم؛ در جايي كه هستم فكر ميكنم يكي از بهترين كشــورهاي دنيا براي يادگيري فوتبال است؛ اميدوارم اتفاقات خيلي خوبي در آينده بيفتد؛ براي مربيگري هم فعال عجلهاي نيست؛ خيلي دوست دارم وقتــي وارد اين عرصه ميشــوم با قدرت و دانش خوب ورود پيدا كنم.»

مهدويكيــا در باره پيشــنهادهايش از تيمهاي مختلف هم حرفهايي دارد: «هميشه اين اتفاق بوده و پيشنهادهايی وجود داشته اســت؛ بعد از اينكه فوتبال را كنار گذاشتم هر ساله پيشنهادهايی بوده ولي گفتم خيلي دوســت دارم وقتي اين كار را انجام ميدهم بــا تجربه و دانــش كافي ورود پيــدا كنم؛ مربيگري شــغلي نيست كه تضميني در آن وجود داشــته باشد؛ اگر همه كالسها را هم پشت سر بگذاري تضميني نيست كه مربي خوبي باشــي و با يك باخت همه چيز زير و رو ميشود؛ يك مقدار هم بايد شانس با آدم يار باشد؛ اينكه كار را از كجا شروع ميكني اهميت زيادي دارد؛ خيلي اميدوار هستم كه اتفاقات خوبي بيفتد.»

مليپــوش ســابق كشــورمان درباره مربيگري هم دورهايهايش مثل هاشميان، نكونام، گل محمدي، دايي ...و معتقد اســت: «خيلي خوشحال هستم كه هم دورهايهاي ما به عرصه مربيگــري ميآيند و خيلي هم موفق بودهاند؛ اين نشان ميدهد نسل جوان در بحــث مربيگري به فوتبــال ايران تزريق ميشــود و خيلي خوشــحال هستم همگي تــا االن نتايج خوبــي گرفتند و انشــاءا... اين جريان براي افــرادي كه بعدا هم اضافه ميشــوند ادامه داشته باشــد؛ اين نتايج و موفقيتها اهميت زيــادي دارد؛ براي همه آنها آرزوي موفقيت ميكنم و موجب افتخار است روزي در تيم ملي ايران و تيم باشگاهي همبازي چنين نفراتي بوديم.»

او دربــاره تفــاوت دوران خــودش و فوتباليســتهای امروزي اينطــور توضيح ميدهد: «خيلي سخت است بتوانيم بگوييم تفاوت به چه صورتي بوده اســت؛ ما نسلي بوديم كه با كمترين امكانات خودمان را به ســطح اول فوتبال دنيا رســانديم و در اين راه مربياني كه برايمان زحمت كشــيدند خيلــي اهميت دارند؛ تــالش خودمان هم بود؛ نســل خوبي در فوتبال ايران بوديم كه توانســتيم دو جام جهانــي را بازي كنيم و نتايج قابل قبولي گرفتيم؛ وقتي به گذشته نگاه ميكنيــم همه اينها موجــب افتخار ماســت اما دقيقا نميشود گفت چه تفاوتي است؛ همه زحمت ميكشند و كار ميكنند؛ ديگر كشورها به دليل كار درستي كه انجام ميدهنــد و اينكــه ما كار درســتي انجام نميدهيم از ما جلو افتادند و دليلش همين است. قطعا ما هم استعدادهاي خيلي خوبي داريــم و بازيكنانمان ميتوانند در تيمهاي بزرگ بــازي كنند. جام جهانــي پيش رو ميتواند نقطه شروعي براي رفتن بازيكنان ما بــه تيمهاي بزرگ به حســاب بيايد كه اميدوار هستيم اين اتفاق بيفتد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.