ميالد محمدي: روستوف در نبود آزمون و سعيد ضعيفتر شده است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميالد محمدي، مليپوش ایراني تيم فوتبال باشــگاه احمد گروژنــي درباره بازي و پيــروزي خــارج از خانه هفته دوم ليگ برتر روســيه برابر روســتوف اینطور حرف ميزنــد: «ميخواهم از تمام اعضاي تيممان تشــكر كنم كه سازماندهي بسيار خوبي در بازي با روستوف داشتند. هر 2 تيم براي كسب 3 امتياز مبارزه كردند و مهم این است كه ما برنده شدیم.»

مليپــوش ایرانــي تيم احمد گروژني روسيه درباره اینكه كدام یك از بازیكنان در خط حمله براي او مشكلساز شدند، ميگوید: «نميتوانم به صورت دقيق بگویم كه كدام یك از بازیكنان حریف براي ما مشكلساز شدند. سرمربي برنامههاي اجرایي براي بازي دارد كه در نيمهاول به صورت كامل عملي نميشود. در نيمه دوم سرمربي اصالحاتي انجام داد و شــرایط بازي ما بهتر شد.»

ميالد محمــدي در باره تفاوت رویارویي فصل جدید بــا بازيهاي قبلــي احمد گروژني برابر روســتوف كه با حضور سردار آزمون و سعيد عزتاللهي، مليپوشان ایراني در تركيب تيم حریف همراه بود، معتقد است: «خيلي خوب است شــما با بازیكناني بازي كنيد كه آنها را ميشناسيد. در این بازي سعيد عزتاللهي نيمكتنشــين بود و سردار آزمون نيز روســتوف را ترك كرده بــود. فكــر نميكنم تغييرات زیاد تيم روســتوف باعث بدتر شــدن بازي این تيم نشده باشــد. روستوف ســازماندهي تيمــي خوبي داشــت و آینــده خوبي در انتظار آنها است.» این بازیكن مليپوش كشورمان براي این بازي توانســت نمره خيلي خوبي دریافت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.