روزهاي تيره برای صادقيان تمامي ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزهاي بــد پيــام صادقيان در فوتبال تمام شــدني نخواهــد بود. او بعد از جنجالهايي كه در پرسپوليس ايجاد كرد و منجر به اخراجش شــد در هيچ كدام از ســه تيم نفت تهران، صباي قم و ماشينســازي نتوانســت عملكرد درخشانش در پرسپوليس را تكرار كند.

پيام اميدوار بود بــا حضور علي كريمي در نفت تهــران، او بتواند زير نظر جادوگر دوباره به روزهاي خوبش برگردد اما كريمي رفت و درخشــان آمد تا صادقيان دو دليل براي جدايي از نفت داشــته باشد. حاال و در فاصله دو روز مانــده تا شــروع ليــگ برتر، تكليف ســتاره ســابق فوتبال ايران مشخص نيست و بايد ديد آيا تيمي از ليگ برتر اين بازيكن را جذب ميكند يا سرنوشت ديگري در انتظار صادقيان خواهد بود. به نظر ميرســد صادقيان با همه حاشــيههايی كه در ليگ برتر داشته، با بدشانســي هم مواجه شده و حضورش در تيمهاي كم حاشيهاي مثــل نفت، صبا و ماشينســازي هم نتوانســته اين بازيكن را از حاشيهها دور كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.