پيرواني در كميته فني داليل ناكامي را توضيح ميدهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پــس از ناكامي تيــم ملي اميد در رســيدن به رقابتهاي قهرماني زير 3۲ سال آســيا، اين تيم به تهران بازگشت. كميته فني فدراسيون فوتبال به منظور بررسي عملكرد تيم ملي در اين رقابتها كــه منجر به حذف غيــر منتظره ايران شد، امروز جلسهاي با سرمربي تيم ملي برگزار خواهد كرد. پيرواني در اين جلسه داليل حذف تيم ملي و شرايط مسابقات را براي اعضاي كادرفني تشريح خواهد كرد كــه از جمله آنها ميتوان به غيبت و مصدوميت بازيكنان تيم ملي، كمبود اردوهاي تداركاتي و اختالف سني ميان بازيكنان ايران و رقبا ...و اشاره كرد.

به احتمال زياد پس از اين جلســه پيرواني در ســمتش ابقا خواهد شــد چون ســازمان تيمهاي ملي پس از اين رقابتها تاكيد كرده بــود كه تيم ملي جوانان بــا هدف «تجربهانــدوزي» در رقابتهاي زير 3۲ ســال حاضر شــده و چنيــن نتيجهاي پيشبيني ميشــد. اميدهــا در ايــن رقابت در بــازي اول مقابل قرقيزستان به پيروزي رسيدند و در بازي دوم مقابــل عمان با نتيجه دو بر صفر بازي را واگــذار كردند و از دور مسابقات كنار رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.