اعتراض ذوب آهن به كادر فني اميد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي شــجاعي در مــورد وضعيــت بازيكنان مليپــوش ذوبآهن در تيم اميد، اينطور حرف ميزنــد: «كادر فني تيم اميد پس از دعوت رسمي نفرات تيم اميد، براي دعوت از بازيكنان ما با سعيد الهويي تماس گرفت و او هم موضــوع را با امير قلعهنويي و باشــگاه در ميان گذاشــت. موضع باشگاه هــم اين بود كه بحث ملي اســت و اولويت موفقيت تيم ملي كشورمان است و به همين دليل به سرعت بازيكنان در اختيار تيم اميد قرار گرفتند.» او اشــارهاي بــه مصدوميت بازيكن تيمش دارد: «متاسفانه االن خبردار شــدهايم كه مهران درخشان مهر در اردوي تيم اميد با مصدوميت روبهرو شــده و كادر فني زحمت نكشيده كه موضوع را به ما خبر دهد. اينكه ما برخالف برخي باشــگاهها و با نــگاه ملي در اوج دوران بدنســازي، مهران و نيمــا را به تيــم ملي داديــم و حاال بايد مهــران را كه در فصل پيش براي ما فيكس بازي ميكرد مصــدوم تحويل بگيريم اتفاق خوشايندي نيســت و اميدواريم كادر فني تيم ملي همانگونه كه براي دراختيار گرفتن بازيكنان تماس گرفت در مورد وضعيتي كه براي بازيكنان ايــن تيم هم رقم خورد يك تماس ميگرفت.» او درباره شــرايط تيمش ميگويد: «چهارشنبه راهي مشهد خواهيم شــد. بچهها پس از بازي مقابل ســپاهان تمرينات سبكي را برگزار كردند. اميدواريم بتوانيــم ليگ را از مشــهد مقدس با قدرت آغاز كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.