رضايي تيم دانشجويان را براي مسابقات كره آماده ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم دانشــجويان پيام نــور ايران توانست در اولين حضور رحمان رضايي مليپوش اســبق تيم ملــي ايران روي نيمكت اين تيم، در يك بازي تداركاتي تيم داماش تهران را در زمين دانشــگاه علم و صنعت 5-يك شكست دهد. نصير زاده مدير كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور نيز از نزديك شــاهد اين بازي بود. همچنين نكته جالب توجه حضور حميد فرزانه مربي سابق گسترش فوالد تبريز و سرمربي اسبق استقالل اهواز در كنار رحمان رضايــي بود. فرزانــه بهعنوان دســتيار اول در كنار رحمان رضايي در تيم دانشــجويان مشــغول به كار شده است.

تيــم پيام نــور هنــوز در مرحله آزمايش گيري اســت و از دانشــجويان كل كشور آزمايش فني به عمل ميآورد كه رحمــان رضايي در دو نوبت صبح و عصر اين بازيكنان را از نزديك ميبيند. تيم دانشجويان پيام نور براي مسابقات آسيايي دانشجويان در كشور كره آماده ميشــود. اين تيم تحت هدايت رضايي در تالش اســت با جذب اســتعدادهاي اين دانشــگاه بتواند با بهترين شــرايط در مسابقات شركت كند. حضور رحمان رضايــي در ايــن تيــم و بهرهگيري از مربيان باتجربه نشــان ميدهد ميتوان بــه اين تيم بــراي مســابقات پيش رو اميدوار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.