عليپور:‌دلم‌روشن‌است‌قهرمان‌آسيا‌م‌يشويم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

امسال هدفم رسیدن به تیم ملي است

علي عليپور آمادهترين مهاجم پرسپوليس است و انگيزه زيادي براي شــروع فصل تازه دارد. عليپور كه تازه 23 ســاله شده چهارمين فصل حضورش در جمع ســرخها را آغاز كــرده و در عين جواني با تجربه هم شده اســت. او كه بعد از بازگشــت طارمي و جذب منشا انگيزه زيادي براي نشان دادن تواناييهايش پيدا كرده امسال نميخواهد مهاجم رزرو برانكو باشــد اما خب براي رســيدن به تركيب اصلي حتما كار سختي خواهد داشت.

شماره 70 پرســپوليس در گفت و گويي درباره همه مسائل تيم و خودش صحبت كرده است:

شــروع فصل با گلزني و ادامه فصل: هــر بازيكني از گل زدن خوشحال است و من هم خيلي خوشــحالم كه توانستم براي تيمم گل بزنم. به هر حال ميدانيد كه راه دراز اســت و مسابقات زيادي در پيش داريم. مطمئنا ســعي خواهم كرد بيشتر از اين گل بزنم و در ادامه اين روند خوب را ادامه دهم اما نگاه من به تمرينات مثل بازيهاي رســمي اســت. همانطور كه در بازيهاي رسمي تالش ميكنم در تمرينات هم تالش زيادي انجام ميدهم. همه هدف من امســال اين است كه بتوانم به تيم ملي برسم.

شانس رسيدن به تيم ملي: قطعا هر بازيكني دوست دارد براي تيم ملي كشورش بازي كند. من هم از اين قاعده مستثني نيستم. البته نه فقط امســال بلكه در همه سالهايي كه بازي كردهام براي رسيدن به پيراهن تيم ملي تالش كردم و اميدوارم امســال بتوانم نظر كادر فني و بخصوص كارلوس كيروش را جلب كنم. مطمئنا دوست دارم هم به تيم ملي دعوت شــوم و هم اينكه براي پرسپوليس بازيكن موثري باشم و در اين راه همه تالشم را خواهم كرد.

شرايط پرسپوليس در آستانه فصل جديد: شرايط تيم ما خوب اســت و از اين بابت خوشحالم. قهرماني در سوپرجام كمك زيادي به ما كرد تا از لحاظ روحيه در بهترين شــرايط قرار بگيريم. مطمئنا از همان ابتداي فصل براي تكرار عنوان قهرماني وارد مسابقات خواهيم شد.

بازي با فوالد در هفته اول: ما فصل بدنســازي بســيار خوبي را پشــت ســر گذاشــتيم و مطمئنا همه بازيهاي هفته اول ليگ سخت اســت. ماركو و برانكو تمرينات بســيار خوبي براي ما در نظر گرفتند و خوشبختانه بازيكنان هم عملكرد خوبي در تمرينات داشتند. درباره تيم فوالد هم بايد بگويم كه آنها تيم قابل احترامي هستند و ما احترام زيادي براي اين حريف قايليم. مطمئنا همه بازيهاي ليگ برتر ســخت اســت و شــما ديگر مسابقه آســاني در ليگ نميبينيد. در اين شرايط ما بايد تالش كنيم بهترين باشــيم. ما تيمي هستيم كه فصل گذشته قهرمان ليگ شــديم و انتظارات از ما زياد است. براي تكرار عنوان قهرماني بايد وارد مسابقات شويم.

برنامه پرسپوليس براي بازي با االهلي: در حال حاضر مسابقات ليگ پيش روي ماست و فعال به اين مسابقات فكر ميكنيم اما نيمنگاهي هم از حــاال به بازي با االهلــي داريم. ما تا اينجاي مســابقات خيلي خوب باال آمديم و بدون شك از اينجا به بعد هم تالش ميكنيم تــا بهترين نتايــج را بگيريم. بــراي ما مهم نيســت كه االهلي چــه بازيكناني ميگيرد. بلكه براي ما اين مهم است كه خودمان چه تالشــي ميكنيم. تيم ما متشكل از بهترين بازيكنــان و مربيان اســت و خوشــبختانه همدلــي خوبي هم بين بچههــا وجود دارد. حاال كه تا اينجاي مسابقات باال آمديم تالش ميكنيم تا به باالترين مراحل برسيم.

شانس قهرماني پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا: واقعيت را بخواهم بگويم دل من روشــن است كه ميتوانيم قهرمان آسيا شويم. مــا تيم خوبي هســتيم و بازيكنان خوبي هم در تيم مــا حضور دارند. خوشبختانه كادر فني با دانشي هم داريم و وقتي با بازيكنان تيم صحبت ميكنم به آنها گفتهام كه واقعا دلم روشــن است كه ميتوانيم قهرمان آسيا شويم.

ما در مرحله گروهي شــرايط خيلي خوبي داريم و در مرحله حذفي هــم نماينده قطــر را خيلي خوب حذف كرديم. مطمئنــا از اين به بعد هم ميتوانيم روند خوبمان را ادامه دهيم. درســت است كه بازيها به صورت رفت و برگشت انجام ميشود اما با 3-۴ بازي با تيمهاي مختلف ميتوانيم افتخارآفريني كرده و قهرمان آسيا شويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.