همسترينگ يا كمر؟ 10 روز يا 6 هفته؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســابقه نداشــته كه سيدجالل حســيني به مدتــي طوالني مصدوم باشــد. او كه نزديك به 10 سال در بيشتر بازيهاي تيم ملي و باشگاهي حضوري فعال داشــته طي اين مدت خيلــي كم مصدوم شــده اما حاال با مصدوميتــش داســتان جديدي در پرسپوليس ايجاد كرده است.

حــاال مســاله مصدوميــت ســيدجالل حســيني و اينكــه چه زماني آماده بازي خواهد شد به يكي از ســوژههاي ملتهب ايــن روزهاي پرســپوليس تبديل شــده تا حاشيه ديگري به حواشي متعدد سرخها در آســتانه فصل جديد ليگ برتر اضافه شود. مصدوميت ســيدجالل هر چه كه هست پراز ابهام و تناقض بوده تا جايي كه بعضا به اصل ماجرا شــك ميكنيــم كه اصال كاپيتان ســرخها مصدوم اســت يا به خاطر مشكالت بازيكنان با باشگاه نميخواهد تمرين و بازي كند؟

در روزهــاي پايانــي اردوي اوكراين مصاحبه برانكو درباره اينكه سيدجالل از تمرينات سنگين شاكي اســت ســر و صدا كرد و در نهايت بــا ناراحتي كاپيتان ســرخها از اين اظهارنظر، مترجم برانكو مجبور شــد حرفش را عوض كند و بگويد اشتباه كرده و ترجمه درســت اين بوده كه سيدجالل از ناحيه كمر مصدوم است!

به دنبال اين مســاله سيدجالل در يكــي دو جلســه پاياني تمرينات اوكراين به صــورت انفرادي كار كرد اما در بازگشت به تهران در تمرينات حضور فعالي داشــت تا جايي كه به نظــر نميرســيد بازي با نفــت را از دست بدهد. كاپيتان سرخها روز قبل از بازي بــا نفت همراه با بقيه تمرين كرد و به اردو رفت اما روز بازي اعالم شــد به خاطر مصدوميتش نميتواند بــازي كند و از تركيــب بيرون رفته است.

حسيني بعد از بازي، آن مصاحبه عجيب عليه كادر پزشكي را انجام داد و روز شــنبه راهي مركز ام آراي شد. تمرين يكشنبه سرخها تعطيل بود اما كاپيتان روز دوشنبه با لباس شخصي در تمرين حاضر شــد و گفت شش هفتــه دور از ميــدان خواهد بود. در نقطه مقابل برانكو اعالم كرد او فقط 10 روز دور از تمرينات است و پزشك پرسپوليس هم گفت مصدوميت او دو تا سه هفته زمان خواهد برد. از طرفي در حالي كه تصور ميشد سيدجالل به خاطر فشار تمرينات از ناحيه كمر مصدوم شــده اما پزشك پرسپوليس ميگويــد او از ناحيه همســترينگ مصــدوم اســت. برخــي معتقدنــد ســيدجالل از هــر دو ناحيه مصدوم است اما گروهي ميگويند مصدوميت كمر او جدي نيست. به نظر ميرسد اصرار سيدجالل مبني بر اينكه ديرتر ميرســد و به برانكــو اطالعات غلط دادهاند در راستاي مشكالت او با كادر پزشكي تيمش است وگرنه بعيد است او شش هفته دور از ميدان باشد.

ســيدجالل در حالــي تاكيــد ميكنــد كه دكتــر پرســپوليس از دوري شــش هفتهاياش حرف زده كه حقيقت پزشــك پرسپوليس در مصاحبه با سايت باشگاه روي دوري دو تا ســه هفتهاي اين بازيكن تاكيد كرده است. به نظر ميرسد حسيني با گفتن اينكه خيلي دير به تمرينات و بازيها برميگردد میخواهد اقدامات كادر پزشكي تيمش را زير سوال ببرد و ثابــت كند آنها فوقالعــاده كند و ضعيف عمل ميكنند.

هــر چنــد او بيكار ننشســته همزمــان كار مــداوا را زير نظر كادر پزشــكي تيم ملي انجام ميدهد اما بدش نميآيد به خاطر مشكالتش با كادر پزشــكي آنها را مقابل برانكو و هواداران قرار دهد.

همزمان با اين مســائل شــائبه تمرين نكردن ســيدجالل به خاطر مشــكالت مالي هم همچنان جدي است. ســيدجالل درست روز بازي با نفت از حضور در تركيب انصراف داد و درست بعد از همان بازي اعتراضها به مشكالت مالي شروع شد. هر چند او فعال نميخواهد درباره مشــكالت مالي حرف بزند اما شــايد تا رسيدن به نتيجــه مثبت با مديران باشــگاه مدت مصدوميتش تمديد شود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.