فنوني‌زاده:‌پو‌لهاي‌پرداختي‌حسابرسي‌شود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مرتضي فنونيزاده پيشكسوت پرسپوليس درباره درخواســت اين باشگاه براي كمك مالي هواداران و مسووالن ميگويد: «به نظر من بايد وزارت ورزش و سازمان حسابرسي يا ارگانهاي مربوطــه پولهايي كه از طريق حمامي مالي به باشگاه پرســپوليس داده شده را محاسبه كنند تا مشــخص شــود اين پولها كجا هزينه شده است. باشگاه پرسپوليس معموال به مربيان پايه نصف قراردادشان را ميدهد و به بازيكنان تيم اصلــي هم پول قرارداد را به صورت كامل نداده است. حاال اگر ميانگين قرارداد بازيكنان را 700 ميليون تصور كنيم بودجه ۵2 بازيكن ۵1-۴1 ميليارد تومان ميشــود و بايد مشــخص كنند 20-30 ميليارد بقيــه در كجا و چطور هزينه شده است.»

فنونــيزاده ميگويــد: «با وجــود تمام مشكالت به نظرم در آستانه فصل جديد و فصل نقل و انتقــاالت اينكه مــدام بازيكنان بگويند فالنقــدر گرفتيم و فالنقدر نگرفتيم درســت نيســت و براي تيم تنش درســت ميكند، به نظرم اين كارها صورت خوشي ندارد و بازيكنان بايد خويشتندار باشند.»

مدافع ســابق پرسپوليس ميگويد: «براي هواداراني كــه معموال از قشــر ضعيف جامعه هســتند كمك كردن به باشگاه راحت نيست. آنها بايد از حق زن و بچه شــان بزنند تا پولي به بازيكنان برســد اما باور كنيد اينقدر بازيكن خوب در اين فوتبال هســت كه از خدايشــان باشد براي پرســپوليس بازي كنند و طاهري و مديريت باشگاه بايد تكليف اين مسائل را روشن كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.