عربشاهي:‌54‌ميليارد‌پول‌را‌چه‌كار‌كردند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ضيا عربشــاهي پيشكســوت پرسپوليس درباره بيانيه اخير باشــگاه پرســپوليس و اعالم نياز كمك مالي از هواداران و مسووالن ميگويد: «بارها گفتهام قراردادي كه باشگاه با حامي مالي بسته مثل قرارداد تركمانچاي است. البته باشگاه پرسپوليس چيزي بين 0۴ تا ۵۴ ميليارد تومان از اين قرارداد پول گرفته كه مســووالن باشگاه بايد بگويند اين پــول كجا رفته؟ مگر خرج اين باشــگاه بيشــتر از 20 تا ۵2 ميليارد بوده است. در حالــي كه ميدانيم نه طلب ژوزه داده شــده نــه طلب خيلي از طلبــكاران داخلي و خارجي. مسووالن باشگاه بايد جوابگو باشند و بگويند اين پولها كجا رفته است كه االن دوباره از هواداران تقاضاي كمك ميكنند.»

عربشــاهي ميگويــد: «آقاي تركاشــوند بهعنوان معاون اقتصادي از قرارداد بســتن چه ميداند كه با بازيكنان قرارداد ميلياردي ميبندد و بعد پول شــان را نمیدهد. اين بازيكنان براي پرســپوليس زحمت كشــيدهاند و دو قهرماني آوردهانــد. آنها حقشــان را ميخواهند. چطور وقتي ايشان با بازيكنان قرارداد ميبندد و عكس مياندازد بازيكنان خوب هســتند اما پولشان را نميدهد. ميخواهم بدانم چرا روراست نبودهاند و قرارداد زير يك ميليارد بســتند اما آپشنهايي گذاشــتند كه همه قراردادها باالي يك ميليارد ميشود.»

پيشكسوت پرسپوليس ميگويد: «با پولي كه هدايتي به نژادفالح داد برانكو آمد اما به كام اينها تمام شــد اما حاال آقاي سرپرست موقت و تركاشــوند بايد جوابگوي هواداران باشند و حق بازيكنان را هم بدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.