چرا‌باشگاه‌پرسپوليس‌درباره‌قرارداد‌همتي‌خبر‌نم ‌يدهد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

نام آدام همتي كه قبال در كانادا فوتبال بازي كرده يك بار از ســوي برانكو رد شده بود در فهرست 19 نفره بازي پرسپوليس نفت ديده ميشــد. هر چند اين بازيكن در آستانه مسابقه از فهرست خط خورد و روي نيمكت ننشســت اما به نظر ميرســد جزو بازيكنان اصلي پرســپوليس در فصل پيش رو باشــد. همتي كــه از روز اول حضوري فعال در تمرينات داشــته و حتي در اردوي اوكراين هم بود ظاهرا يكي از ســهميههاي فهرست زير 23 سال پرسپوليس را پر كرده اما از جزييــات قرارداد او خبري نيســت. چندي پيــش برانكو گفت ايــن بازيكن را تاييد كرده و او جزو نفرات پرســپوليس به حســاب ميآيد اما عجيب است كه باشگاه پرسپوليس تاكنون هيچ خبري درباره ثبت قرارداد و جزييات آن منتشر نكرده است. به نظر ميرســد همتي در كادر بازيكنان اين فصل پرســپوليس قرار گرفته اما در آستانه فصــل تازه و بــازي با فوالد باشــگاه اعالم نكرده كه كي و با چه كيفيتي با اين بازيكن قرارداد بسته است. البته پيشبيني ميشود حداقل قراردادي دو ســاله با همتي بسته شده باشــد اما براي اعالم مبلغ قراردادش بايد تا زماني كه ســايت سازمان ليگ اقدام ميكند منتظر بمانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.