طلب‌برانكو‌از‌پرسپوليس؛‌3‌ميليارد‌تومان!‌‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

نزديــكان برانكــو درباره طلــب او از پرســپوليس ميگوينــد ايوانكوويــچ بابت قراردادش و آپشــنهايي كه باشگاه براي او در نظر گرفته حدود 00۵ هزار دالر طلبكار اســت. يكي از نزديكان برانكو مدعي است باشــگاه فكر نميكرد كه برانكــو بتواند در آسيا و ليگ نتيجهاي فوقالعاده كسب كند و براي همين آپشنهايي كه او خواسته بود را در قراردادش گنجاندند اما حاال از پرداخت آن عاجز هستند. طلب برانكو از پرسپوليس نزديك به دو ميليارد است آن هم بدون در نظر گرفتن 0۴درصد از قــراردادش كه در ابتداي فصل جديد بايد به او پرداخت شود. با احتســاب 0۴درصد پيش پرداخت فصل جديد برانكو رقمي نزديك به ســه ميليارد از پرسپوليسيها طلبكار ميشود. اين روزها گفته ميشــود برانكو به شــدت از باشگاه و طاهري عصباني اســت اما ســكوت كرده تا ببيند شرايط طي هفتههاي پيش رو چگونه رقم خواهد خورد. يك فرد نزديك به برانكو ســكوت او را تا بــازي با االهلــي ادامه دار ميداند البته برانكو در گذشــته نشان داده در لحظات استراتژيك به جاي آنكه سكوت كند طغيان كرده و با مصاحبههاي آتشــين جو را برهم زده اســت. حال بايد صبر كرد و ديــد برانكو در قبال اعتــراض بازيكنان و بيپولي خودش چه واكنشــي طي روزهاي آينده نشــان خواهــد داد بخصــوص آنكه نشســت خبري پيش از بازي با فوالد در راه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.