منشا‌به‌تراكتور‌مي‌رسد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گادويــن منشــا در صحبتهايي كه با كادر فني پرســپوليس داشــته آمادگي خود را براي شــركت در تمرينات گروهي سرخپوشــان اعالم كــرده اســت. اين در حالي است كه كادر پزشكي اين تيم تصور ميكردند منشــا با عمل جراحي كه داشته حداقل از چند روز ديگــر نرم دوي را آغاز كنــد. آمادگي خوب منشــا در تمرين روز دوشنبه پرسپوليس باعث شد كادر پزشكي پرســپوليس مجوز حضــور او در تمرينات گروهــي تيمش را از روز چهارشــنبه آغاز كند اما امكان اينكــه اين بازيكن از همين تمريــن امروز تيمش پا به توپ شــده و پا به پاي همبازيانش شركت كند، زياد است. با شرايطي كه منشــا دارد او مشكلي براي همراهي پرسپوليس از هفته دوم ليگ برتر مقابل تراكتورســازي ندارد. گفتني اســت منشــا ديروز در مركز ايفمــارك آزمايش پزشكي داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.