‌بازي‌فوالد‌ با‌پيراهن‌اصلي؟‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالي كــه دو روز قبل از بازي ســوپرجام از لباسهاي پرســپوليس در اين فصــل رونمايي شــده بود اما ســرخها مقابل نفت با لباس ديگري به ميدان رفتند كه مشخص نيست طرح آسيايي امسالشان خواهد بود يا اصال فقط براي همان تك مســابقه استفاده شده اســت. به هر حال انتظار ميرود پرســپوليس در بازي با فوالد از البسه رونمايی شــده استفاده كند مگر اينكه ناهماهنگيهــا در ايــن خصوص ادامه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.