مربي جوان روي نيمكت شهرداري اروميه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نتايجی بهتر در بازیهای سال آينده جاكارتا قرار داد؟ حقيقت مســلم اين است كه تمامی ورزش آســيا از حاال روی «جاكارتای »2018 متمركز شده است و پيروزیهای آنجاست كه ارزش دارد و حتــی 20 مدال طالی احتمالی بازیهای تركمنســتان با يك طالی جاكارتا برابری نمیكند و بيهوده نيست كه غولهای ورزش شرق آسيا هميشــه بازیهای آسيايی را بســيار جدی میگيرند و دار و ندارشان را راهــی اين پيكارها میكننــد اما هرگز همان نوع برخورد را با بازیهای ســالنی يا ساحلی آســيا ندارند و شــركت محدودتر و گاه صرفا سمبليك در اين رقابتها را در دستور كار قرار میدهند و برخی جوانان و نفرات درجه چندم خود را در اين مســابقات میسنجند تا ببينند از آنها چيزی بــرای رقابتهای مهمتر قارهای هم بيرون میآيد يا خير.

اما بــرای ما كــه در هر مســابقهای با بهترينهای خود به ميدان میرويم و انباشتن مدالهای ســالنی آسيا بهانه و وسيلهای برای ســرپوش نهادن بر برخی ضعفهای عمدهتر به حســاب میآيد، قضيه فــرق میكند. اگر خرج اين حضور تا اين حد زياد نمیشــد، باز میشد چشــم بر نكات فوق بست ولی وقتی بودجــه كالنی میطلبد و به قول مســووالن امر تــا همين حاال نيز در تخصيص آن كندی و كاهلــی صــورت پذيرفته، چــه الزامی به خــرج كردن آن در راه مســابقهای كه اعتبار مدالهايش كمتر از اعتبار برخی ورزشــكاران اعزامی ما است؟

پولی در کار نیست! « »OCA بر خالف شــوراهای المپيكی در اروپا و آمريكا بازیهای سياسی زيادی دارد و تابع موازينی اســت كــه گاهی فقط رنگ و بوی ورزشی ندارند و برخی فعاليتهای تقويم ساالنه آن فقط برای كشورهايی است كه پول ورزششــان «زيادی» كرده اســت و نه برای كشــورمان كه ظاهرا تا اين لحظه (گذشت 4 ماه و اندی از ســال ۶۹31) هنوز هيچ مبلغی از بودجه ســاالنه كميته ملی المپيك در آن پرداخت نشده و اوضاع مالی به وضوح نامساعد اســت و اگر بودجه اعزام به تركمنستان زياد باشــد، مبلغ اعزام سال آينده به جاكارتا چند برابر بيشتر و البته چندين و چند درجه مهمتر و ضروریتــر و برای ورزش ايران ســازندهتر خواهد بود.

اصلیترها را هدف بگیریم وقتی در نظر میگيريم مســابقاتی از آن قبيل كه برشمرديم در اروپا و آمريكای جنوبی و همچنين اقيانوســيه چندان معمول نيست و بازیهــای پان آمريكن در آمريكا حرف اول را میزند و آن مســابقات هم چيزی شــبيه به بازیهای آســيايی در قاره كهن است و از درون ورزش آنها زاويه و چيزهای چسبيدهای مثل بازیهای سالنی و ســاحلی درنمیآيد، بيش از پيــش مجبور به طرح اين پرســش میشويم كه شــركت در اينگونه ميدانها چه الزام و چه اســتفادهای دارد و آيا گذر از كنار نامشان به نفع كل ورزش نه چندان پربودجه ايران نيســت و اگر هنوز و به رغم تمامی اين توضيحــات باز عزم بر شــركت در اين ميدان است، آيا نبايد رشــتههای اصلیتر و حداكثر ‪8 ۷،‬ ورزش را برگزيد و از خير حضور در بقيه گذشــت و پول آن را برای جاكارتا كه حيثيت ورزشی كشورها در آن ترسيم میشود، ذخيره كرد؟

ساسان خداپرست، بــراي هدايــت تيــم شــهرداري اروميــه در ليگ برتــر فصل ۷۹ – ۶۹ بــا مســووالن اين باشگاه به توافق رسيد.

اين مربي كه فصل گذشته بهعنوان سرمربي ســكان هدايــت تيــم شــهرداري جوان اروميه در ليــگ دســته يك را بر عهده داشــت، بهعنوان سرمربي جديد تيم شهرداري اروميه در فصل ۷۹ – ۶۹ ليگ برتر با مسووالن باشگاه به توافق اوليه رسيد.

خداپرست درباره برنامههايش براي فصل پيش رو، گفــت: «در حال حاضر صحبتهاي اصلــي در ارتبــاط با خريــد بازيكنــان را با مســووالن باشــگاه آغاز كردهايم. با توجه به تصميمات گرفته شده در فصل ۷۹ – ۶۹ قرار است بيشــتر از بازيكنان بومي شهر اروميه در تيم استفاده شود.»

شــهرداري اروميه فصــل گذشــته را بــا هدايــت تراويســا آغاز كرد و پــس از نيمفصل اول هــم عباس برقي تا انتهاي رقابتها هدايت اين تيــم را بــر عهده داشت.

اينطور كــه به نظر ميرسد اروميهايها پس از چند فصــل درگيري شديد با مشكالت مالي و عدم رسيدن به فينال ليگ برتر، قصد كاهش هزينهها را دارند و اين كار را از ســرمربي آغاز كردهاند و قرار است به بازيكنها هم برسد.

آنها فصل گذشــته هم تنها ميرزاجانپور را بهعنــوان مليپوش در اختيار داشــتند كه او هم به تازگي به بانك ســرمايه پيوسته و به هيچ وجه بعيد نيست ديگر بازيكنان شناخته شــدهتر و غير بومي اين تيــم هم به تيمهاي ديگر بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.