موالوردي: دختران جامعه ما از عظیم ترین ظرفیت های رشد و پیشرفت هستند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايرنــا معاون رييس جمهوري در امور زنــان و خانواده گفت: « امروز وظيفه ماست كه دختران را نه در حاشيه كه در متن جريان رشد و پيشرفت جامعه به كار گرفته و براي بهره مندي از اين ظرفيت و توان برنامه داشــته باشيم.» شــهيندخت موالوردي، در آيين افتتاحيه بيست و هشتمين دوره مســابقات ورزشي دانش آموزان دختر كشور در مشهد گفت: «در دورهاي از تاريخ وجود دختران مايه ذلت بود و در پرتو روشــنگري هاي پيشتازان، زن از بزنگاه هاي تاريخ گذشت و توانست موجوديت خود را بهعنوان يك انسان شناخته و بشناساند. در پرتو تالش و خودباوري، زنان با همه محدوديتهايي كه بود صيقل خوردند و به جايي رســيدند كه امــروز دختران جامعه ما از عظيمترين ظرفيتهاي انســاني رشد و پيشرفت به شمار ميروند.» او ادامه ميدهــد: «وجود ظرفيتهــاي علمي، فرهنگي و اجتماعي نشــان ميدهد جوان ما امروز با شكســتن مرزهاي جغرافيايي و جنسيتي توانسته ظرفيت و توان خود را به رخ بكشــند. براي نمونه مريم ميرزاخاني، كســي بود كــه در يكي از مدارس دخترانه همين كشور علم را با تمام وجود بلعيد و در مرگ او امروز تمام دنيا زانو زده و بهعنوان يك الگــوي الهام بخش و انگيــزه آفرين براي ميليونها دختر ايراني مطرح شده است.»

موالوردي با بيــان اينكه دختران موفق ما ثابت كردند كه اراده و توانمندي آنها وراي همه عوامل محيطي ميتواند به رشــد و پيشــرفت خودشــان، جامعه و تمام عالم بشــريت منجر شــود، گفت: «دختران امروز بهعنوان معماران جامعه فردا بايد در كســوت انســانهايي توانمند به دور از ضعف و ناتواني، چهــرهاي مصمم، پويا و متفكر را از خود به نمايش بگذارند و نشــان دهند مــادر بودن و مادر خوب بودن و يك عنصر فعــال اجتماعي بودن، عالوه بر محبت و غريزه، نياز به آموختن و آموزاندن دارند. دختران امروز ما سرشار از انگيزهاند، انگيزهاي كه موجب برجسته شدن آنها در تمام عرصههاي علمي، آموزشي، سياسي و اقتصادي شــده است و امروز بايد اين ظرفيت و فرصت را مغتنم شــمرده و در جهت رشد و پيشرفت كشور از اين ظرفيت بي بديل نهايت بهره را برد.»

نگاهی به برخي از بندهاي اساسنامه فدراسیونها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.