صادقی: از چند کشور برای مربی خارجی استعالم گرفتهایم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نايــب رييــس بانــوان فدراســيون واليبال میگويد تالش ما اين اســت كه تيم نوجوانان در مســابقات پيش رو بهتريــن نتايج را بگيرد به همين دليــل اردوها را زودتر آغاز میكنيم.

فريبــا صادقــی ابتــدا درباره آغاز اردوی تيم واليبال نوجوانان میگويد: «يك سال به مســابقات قهرمانی آسيا فرصت داريم، امــا تصميم گرفتيــم اردوی اين تيم را زودتــر آغاز كنيم. از طرفی در نظــر داريم تيم را برای مسابقات كسب سهميه المپيك هم آماده كنيم. تــالش ما اين اســت اين تيم در مســابقات پيشرو بهترين نتايج را بگيرد.»

صادقی با اشــاره به آغاز اردو از 15 مرداد ادامه میدهــد: « در مجمــوع ۶01 نفــر بــه اردو دعوت میشوند و در 3 مرحله اين اردوها را برگزار میكنيم. با توجه به اينكه تيم نوجوانان در رده ســنی زير ۷1 سال است، میخواهيم اســتعداديابی تيمی پايينتر از اين رده ســنی را نيز آغاز كنيم.»

نايــب رييــس بانــوان فدراســيون واليبــال درباره كادر فنی تيــم نوجوانان نيز توضيح مــی دهــد: « برای تيم نوجوانــان از كادر ايرانی اســتفاده میكنيم و تصميم قطعــی در ايــن باره شــنبه اعالم خواهد شــد. برای تيم استعداديابی نيز درباره چند مربی خارجی استعالم گرفتهايم كه يكی از آنها چين اســت. حاال اين مربيان خارجــی را با مربيان داخلی و مشاوران فنی مقايســه كرده و تصميم نهايی اعالم میشود.»

او همچنيــن به برنامه تيم بزرگســاالن پس از رقابتهای آســيايی و پيش از رقابتهــای انتخابی جهانی اشاره می كند: « فكر نمیكنم فرصتی داشته باشــيم. البته بايد صبر كنيــم و ببينيم اين اردو چه تاثيری در مســابقات قهرمانی آسيا میگذارد و نتايج در فيليپين چه خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.