رجبي: تیم هندبال براساس شناخت سرمربی بسته شده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دبير فدراسيون هندبال در واكنش بــه كــم شــدن مليپوشــان هندبال در دوميــن اردوي تيم ملــي هندبال ميگويد: «مليپوشــان كم نشــدند و تنها در اين مرحلــه از اردو بايد نفرات اعزام شده به مسابقات سئول مشخص ميشدند كه با توجه به شناخت مربي اين افراد دعوت شدند.»

محمدرضــا رجبي بــا بيان اينكه تعداد مليپوشــان كم نشــده اســت، ميگويد: «تنها از ايــن جهت كه بايد سريعتر اســامي اعزامي به سئول كاپ مشــخص ميشــد مربي تيــم ملي با توجه به شــناخت و سوابق مليپوشان آنها را به دور جديــد اردو دعوت كرد. كره جنوبي از ما خواســته اســت كه اســامي نهايي را اعالم كنيم، به همين دليل ايــن تعداد بــه اردوی تيم ملي هندبــال دعوت شــدند. تعــداد افراد مليپــوش كم نشــده و كســي خط نخورده اســت. در تيم ملي فوتبال هم همينطور اســت و حدود 50 مليپوش داريم امــا در هر يك از رقابتها تعداد خاصي اعزام ميشوند.»

دبير فدراســيون هندبال در مورد حضور لژيونرها در سئول كاپ كره نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «برخي از آنها ميتواننــد تيم ملــي را همراهي كنند و برخــي ديگر نه چون اين مســابقات دوستانه اســت و در فدراسيون جهاني ثبت نشــده اســت، بنابر ايــن برخي باشــگاهها ترجيح ميدهند برنامههاي خــود را دنبال كننــد و نميتوانند به لژيونرهاي ما اجازه دهند در اين رقابت همراه ما باشند.»

رجبــي معتقد اســت كــه بعد از اتمــام رقابتهاي ســئول كاپ دوباره مليپوشــان به اردو دعوت ميشــوند: «حتي ممكن اســت در مراحل بعدي تعدادي ديگر به تيم ملي دعوت شوند اما براي مســابقات چيدمان و شناخت مربي تيم ملي مهم است كه چه افرادي را براي آن مسابقات انتخاب كند.» تيم ملی هندبــال خود را برای مســابقات سئول كاپ آماده می كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.