كیهاني: هدفم رسیدن به فینال دو و میدانی قهرمانی جهان است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حســين كيهاني كه يكي از چهار نماينــده ايــران در رقابتهاي جهاني دووميدانــي اســت، در ليــگ طاليي، نتيجه عجيبي ثبت كرد و نهم شــد. او درباره شــرايط اين روزهايش ميگويد: «با توجه به اينكه از مسابقات قهرماني آسيا به تازگي برگشتيم و درگير مسائل مربــوط به رواديد، مراســم اســتقبال و تمرين بوديم بدنم خســته اســت و اميــدوارم در چند روز باقــي مانده تا قهرماني جهان به شرايط خوبي برسيم. در حال حاضر هم در اصفهان و با سجاد مــرادي كار ميكنم. حضــور او كمك زيادي به من كرده و شرايطم بهتر شده است.»كيهاني در مورد مسابقات ليگ طاليي و نهمياش هــم ميگويد: «به دليل اينكه در مسابقات قهرماني جهان دويدن تند و كند ميشــود، به خاطر همين موضوع در دوي 800 متر ليگ طاليي شــركت كردم تا با آن شرايط آشنا شوم و نتيجه برايم مهم نبود. پس از 800 متر در دوي 2 هزار متر با مانع هم دويدم كه ركوردي بود.»

قهرمان دوي 3 هزار متر آســيا در مورد نخســتين حضورش در قهرماني جهان نيــز توضيح كوتاهــي ميدهد: «تاكنون اين رقابتها را تجربه نكردهام و به شــرايط آشنا نيســتم. هدفم اين اســت كه به فينــال بــروم و مطمئنا دور از دســترس هم نيست. براي اين موضــوع بايد ركوردي زيــر 8 دقيقه و 40 ثانيه داشــته باشــم. البته حريفان قدرتمندي از كشــورهاي آفريقا مانند مراكــش و اتيوپــي حضــور دارند كه قهرمــان المپيك و جهان هســتند و به هميــن دليل رقابت با آنها بســيار دشــوار است اما اگر شــرايط بدني كه در قهرماني آسيا داشتم، در جهاني هم داشته باشم، فوقالعاده خواهد بود.» او در حالي به خودش اميدوار اســت كه درباره پاداش فدراســيون و تاثيراتش نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «پاداشــي كه فدراســيون براي رسيدن به فينال گذاشــته انگيزهام را چنــد برابر كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.