حق عزل رییس به اعضاي مجمع سپرده شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اساســنامه فدراسيونهاي ورزشي از سوي وزارت ورزش و جوانان آماده شده و براي بررسي بيشتر در اختيار برخي از فدراسيونها قرار گرفته تا بعد از گرفتن نظرات مشورتي، مراحل قانوني را تا تصويب شدن طي كند. با اين حســاب اين اساسنامه هنوز تاييد نهايي نشده اما به هر حال مشخص كننده نظر وزارت ورزش است بخصوص در ارتباط با ميزان ورود دولت در تغييرات فدراســيونها. يكي از مواردي كه هميشه ســوال بوده اين است كه باالخره تكليف ماده 10 كه ميگفت نفر اول ورزش اجازه عزل رييس فدراســيون را دارد، چه ميشود. البته شرايطي كه در اساسنامه جديد رقم خورده، حكايت از اين دارد كه اعضاي كميته اصالح اساســنامه فدراسيونها، روي حفظ اين بند اصرار نداشــتهاند. در بند 18 آمده كه انتخاب، عزل يا پذيرش استعفاي رييس فدراسيون جزو اختيارات مجمع عمومي است كه اين موضوع يكي از اتفاقهاي خوب اساسنامه فدراسيون هاست.

در بخــش ديگر نيــز نكته قبال توجهي ديده ميشــود. اعضاي كميته اصالح اساسنامه رياست مجمع را از وزير ورزش يا معاونش گرفتهاند. در ماده ۷1 اساســنامه آمده است: «رييس فدراسيون جلسه مجمع عمومي را شروع نموده و رييس جلســه مجمع توسط اعضا انتخاب و بر اساس دستور جلسه، مجمع را اداره ميكند.»

البتــه با توجه بــه حضور وزير ورزش و يا يكي از معاونانش در جلســه مجمــع عمومي، راي افراد حاضر در جلســه بالطبع به ســود وزارت ورزش خواهــد بود (مگر آنكــه اتفاق نادري رخ دهد) اما به هر حاال ننوشــتن اين موضوع در اساســنامه، كمي از بار دولتي بودن اساسنامه وزارت ورزش را كم كرده اســت. اين دو موضوع نشــان ميدهد كه تالش شده حداقل در ظاهر نقش دولت كمرنگ شــود كه با توجه به ضرورت اساسنامههاي فدراسيونها در مجامــع بينالمللي اين موضوع يك اتفاق مثبت به حســاب آيد. البته در روزهاي آينده درباره بقيه بندها نيز مطالبي نوشــته ميشود اما فعال چيزي كه ديده ميشود، اين است كه ظاهر اساسنامه، كمكم آن چيزي ميشود كه نهادهاي بينالمللي ميپسندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.