آغاز تمرین های دختران قایقران از امروز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوشــان آبهــاي آرام بانــوان براي آمادگي بيشــتر جهت حضور در مسابقات قهرماني آسيا از امروز به آب ميزنند. تيم ملي آبهاي آرام كشورمان كــه خود را براي حضور در مســابقات قهرماني آســيا آماده ميكند، پنجمين مرحلــه اردوي آمادگي خــود را در دو بخش كاياک و كانــو از امروز 4 مرداد آغــاز ميكند. اين مرحله از اردو تا 12 مردادماه در درياچه آزادي ادامه دارد.

براي حضور در اين تمرينات سونيا نــوري زاد كه ســرمربيگري تيم را بر عهــده دارد، نــگار عليمحمدي و مونا ابراهيمــي از تهران، هديــه كاظمي از هرمزگان، گلناز غضنفريان از مازندران و آرزو حكيمــي از همدان را در بخش كايــاک به همــراه آتنا رئوفــي و زيبا سماک حرفه از گيالن، معصومه داناپور از آذربايجان شرقي، مريم شورگشتي از تهران، هيوا افضلي و فاطمه كرمجاني از كرمانشاه و مهسا كهنسال از خوزستان را در بخش كانوكانادايي انتخاب كرده است. اين رشته بعد از مدتي كه دچار حاشيه و تنش شد، چندماهي است كه زير نظر نوري زاد، در آرامش كارش را دنبال ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.