دیدار ایران با ایتالیا در روز دوم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برنامه كامل دور مقدماتی مسابقات واليبال قهرمانی نوجوانان جهان به ميزبانی بحرين اعالم شد. پانزدهمين دوره اين رقابتها با حضور 20 تيم از ۷2 مرداد تا پنجم شهريور ماه به ميزبانی كشــور بحرين برگزار میشود. در اين مسابقات تيمها در قالب چهــار گروه پنج تيمی به رقابت با هم میپردازند.

گروهبندی دور مقدماتی به شرح زیر است: گروه اول: بحرين، آمريــكا، پورتوريكو، مصر و تونس گروه دوم: لهستان، برزيل، كوبا، ژاپن و فرانسه گروه ســوم: آرژانتين، روسيه، شــيلی، كره جنوبی و تركيه گروه چهارم: ايران، ايتاليــا، مكزيك، چين و جمهوری چك

تيم ملی واليبال نوجوانان ايران در روز اول اين رقابتها يعنی جمعه ۷2 مردادماه استراحت دارد و در چهار روز بعــدی به ترتيب به مصاف تيمهای ايتاليا، مكزيك، چين و جمهوری چك می رود.

برنامه کامل دور مقدماتی مســابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پســر جهان به وقت تهران به قرار زیر است:

شنبه 8۲ مردادماه: ساعت 20:30 .................................. ايران – ايتاليا

یکشنبه ۹۲ مردادماه: ساعت 18:30 ................................. ايران – مكزيك

دوشنبه ۰۳ مردادماه: ساعت 18:30................................... ايران – چين

سهشنبه ۱۳ مردادماه: ساعت 20:30 ................... ايران – جمهوری چك

تيمها پــس از پايان دور مقدماتی يك روز استراحت میكنند و مســابقات دور دوم از روز پنجشنبه دوم شهريور ماه آغاز میشود. تيمهای اول تا چهارم دور مقدماتی در دور دوم به صورت ضربدری بــه رقابت با هم می پردازند و تيمهای پنجم هر گروه نيز برای كسب عناوين هفدهم تا بيستم به رقابت میپردازند.

سهمیه جهاني توسط استاد بزرگ شطرنج ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.