از صعود به یك چهارم نهایي خوشحالم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم ملي واليبــال اميد ايران ميگويد با اينكه اشتباهات زيادي داشتيم ولي خوشحالم كه به جمع هشت تيم برتر جهان راه يافتيم. خوان سيچلو، پس از كسب پيروزي 3 بر صفر تيم ايران برابر تيم پاكســتان و صعود به دور دوم قهرماني آســيا گفت: «با توجه به باخت پاكســتان در روز نخست ميدانستيم كه حريف با تمام توانش مقابل ما بازي خواهد كرد. با توجه به اشــتباهات زيادي كه در ست نخســت داشتيم تيم پاكستان رفته رفته اعتماد به نفس بيشــتري پيدا كرد و برعكس ما اعتماد به نفسمان از دست رفتــه بود. البته ايــن اتفاقات در جريان مسابقه عادي اســت. پشت سرگذاشتن چنين لحظاتي بــراي بازيكنان تيم من قطعــا تجربه بزرگي بود.»ســرمربي تيم ملي اميد ايران ادامه داد: «خوشــبختانه پــس از گذشــت زمان بازيكنــان ايران ريكاوري شدند و توانستند دوباره اعتماد به نفس پيدا كرده و در نهايت به پيروزي دست پيدا كنند.» خوان سيچلو در پايان در خصوص اســتفاده از بازيكنان ذخيره در اين ديدار نيز توضيح داد: «در جريان بازي تعويضهاي زيادي انجام دادم زيرا به كار تيمي اعتقاد دارم. براي اينكه تيم بودنمان حفظ شود بايد از همه بازيكنان اســتفاده كنم. بــه هميــن دليل همه بازيكنان، بازي در اين مســابقات را براي دقايقي تجربه ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.