برتري کامل شاگردان سيچلو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در پايان ديدار دوم اميدهاي واليبال ايــران در جــام ملتها، آمــار بازي هم حكايت از برتري قاطع شاگردان سيچلو دارد.

در ايــن بازي تيم ايــران 42 امتياز از حمله، ۷ امتياز از ســرويس، ۶ امتياز از دفــاع و 20 امتيــاز از اشــتباهات حريف كســب كرد. در طرف مقابل هم پاكستانيها 33 امتياز از حمله، 3 امتياز از سرويس، 3 امتياز از دفاع و 20 امتياز از اشتباهات تيم ايران به دست آوردند.

به ايــن ترتيــب شــاگردان خوان ســيچلو با برتــري در فاكتورهاي حمله و ســرويس و دفاع روي تور توانستند با اقتدار پاكســتان، دومين حريف خود را هم شكست دهند.

در پايــان ايــن مســابقه اميــن اســماعيلنژاد، پشــت خط زن تيم ملي واليبــال اميد ايران با كســب 20 امتياز عنوان امتيازآورتريــن بازيكن ميدان را به خود اختصاص داد. پس از وي ســعيد جواهري و ســهندا... ورديان با كسب 8 امتياز در جايگاههاي بعدي ايستادند. در تيم پاكستان هم ايمالخان توانست 15 امتياز براي تيمش كسب كند.

نوزدهمين دوره رقابتهاي واليبال قهرماني مردان آسيا از دوم مرداد ماه به ميزباني اندونزي آغاز شده است و تا دهم مرداد ماه ادامه خواهد داشت. ۶1 تيم در اين دوره از مسابقات حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.