پوررمضانعلي تنها نماینده ایران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

استاد بزرگ شطرنج ايران تنها نماينده ايران در مســابقات جام جهاني شــطرنج 201۷ خواهــد بــود. فدراســيون جهاني شــطرنج اســامي راه يافتگان به مسابقات جــام جهانــي 201۷ گرجســتان را اعالم كرد كه نام اســتاد بزرگ شطرنج اميررضا پوررمضانعلي با كســب مقــام قهرماني در مسابقات منطقه غرب آسيا در اين فهرست ديده ميشود. او بهعنوان تنها نماينده ايران در اين رقابتها حاضر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.