شكست، فاجعه نيست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي كشتي فرنگي از روز جمعه آخرين مرحله اردوي آمادهسازي خود را براي حضور در رقابتهاي كشتي آزاد و فرنگي قهرماني جهان در پاريس آغاز ميكند. مســابقات جهاني كشــتي به ميزباني فرانسه از 30 مرداد شروع ميشــود و تيم ملی ايران، فرصت چنداني براي آمادهســازي خود جهت حضور در اين رقابتها ندارد؛ دو هفته اردو و تمام. با اينکه تيم ملي كشــتي فرنگي به مرحله آخر تمرينات آمادهســازياش رســيده اما هنوز اطمينان زيادي درباره اين تيم وجود ندارد. اين عدم اطمينان در شرايطي است كه تيم فرنگي به لحاظ نفرات در شــرايط خوبي قرار دارد اما معلوم نيســت چرا همه از احتمال شکست آنها در پاريس حرف ميزنند.

ایران ورزشــی- تركيب هر دو تيم كشــتي فرنگــي و آزاد بــه دليــل برخي مســائل دچار تغييراتي شــده اســت. تغييراتي اجباري كه در پی برخي مصدوميتها و كنارهگيريها به وجود آمــد. در این ميــان تيم ملي كشــتي فرنگي در بيشتر اوزان خود نسبت به مسابقات جهاني سال 2015 دچار تغيير شده است و در برخي از اوزان نفرات جدیدي به تركيب تيم ملي اضافه شدهاند. همين به بهانــهاي برای منتقدان تبدیل شــده تا برخی با پيشــداوری از شکســت فرنگیكاران در پاریس حــرف بزنند. تعجــب برانگيز در این ميان علي اشــکاني ســرمربي تيم ملي كشــتي فرنگي است كه از شکســتهاي احتمالي سخن به ميــان آورده و خواهان این شــده كه نباید از این شکستها فاجعهاي ساخت. مطرح كردن این مســائل در حاليكه كمتر از یك ماه تا مسابقات جهاني باقي مانده به شــدت به تيم ضربه روحي خواهد زد.

به طور دقيق هم مشــخص نيست كه هدف از این اظهارات چيســت، ورزش هميشــه دو رو داشــته و هرگز هم نميتوان روي برد آن حساب باز كرد. بنابراین شکســت در یك ميدان ورزشي جزو الینفك رقابت است. وقتي دو نفر روي تشك ميرونــد یکي برنده ميشــود و دیگري بازنده و هيــچ راهي براي فرار از این حقيقت نيســت. در ایــن ميان افرادي برنده ميشــوند كه خوب فکر كردهاند، خوب تصميــم گرفتهاند و خوب تمرین كردهاند و به بهترین شکل ممکن براي یك رویداد مهم آماده شــدهاند. گاهي اوقــات هم همه این موارد انجام ميشود اما موفقيتي به دست نميآید كه آن هم قطعا فاجعه نيســت. فاجعه زماني رخ ميدهد كه افــراد به كاري كه انجــام ميدهند ایمان ندارند و به همين دليل مدام دنبال بهانهاي براي توجيه ناكامي خود هستند. فاجعه این است كه یك سال زمان براي برنامهریزي براي تيم ملي كشتي فرنگي داشتيم اما حاال در یك ماه مانده به مسابقات مجبوریم تيم را به گونهای ببندیم كه نه به مسابقات تداركاتي رفته و نه از شرایط آمادگي كشتيگيران اطالع درستي داریم.

كشــتي فرنگي ایران در یك دهه گذشته به موفقيتهاي زیادي رسيده كه در غالب این مواقع نفراتي ایــن افتخار آفریني را به وجود آوردند كه براي اولين بار به تركيب تيم ملي رســيده بودند. حميد ســوریان دارنده هفت مدال طالي جهان و المپيك نمونه بارزي اســت كه به شایســتگي ميتوان نام او را آورد. در 19 ســالگي در ســال 2005 براي اولين بار از تيم جوانان جدا شد و به بزرگساالن آمد و طالي جهان را كسب كرد. سال 2006 سامان طهماســبي براي اولين بار دوبنده تيم ملي را به تن كرد و در مســابقات جهاني به مدال برنز رسيد.

ســال 2009 حبيب اخالقــي، امير علي اكبري و حتي فرشــاد عليــزاده چقدر تجربه داشــتند كه قهرمانان جهان از جمله آلکســي ميشــين را از پا در آوردند. اگر قرار بود به ذهن همين كشــتيگيران هم همين حرفهایي كه امروز ســرمربي تيم ملي ميزند، فرو ميكردند هرگز نميتوانســتند به موفقيت برسند. كشتي فرنگي ایران در سالهاي اخير با عظمت و شکوه به مســابقات جهاني گام گذاشته و در بدترین شــرایط هم بهترین نتيجه را كســب كرده كه ميتوان مســابقات جهانــي 2011 و 2014 را مثال زد كه تيم در دو شرایط متفاوت توانست نتایج خوبي را كسب كند. نه حریفان ما داراي چند دســت و پا هستند و نه كشتيگيران ما تا این حد كه ميگویند، ناتوان. شرایط سني تيم هم برخالف آن چيزي كه گفته ميشود خيلي جوان نيست. شاید اگر تركيب تيم ملي كشتي فرنگي قطعي شود ميانگين سني تيم هم كمتر از 24 الي 25 ســال نباشد. بنابراین باید از این تيم هم مثل هميشه توقع موفقيت را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.