4 برنز براي ایران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم تنيس روي ميز كشــورمان موفق به كســب 4 مدال برنز تيمي و انفرادي از مسابقات آزاد بينالمللي تنيس روي ميز معلوالن كرهجنوبي، شد. تيم منتخب تنيس روي ميز معلوالن كشورمان با تركيب مهدي جانفشــان و مهدي رضاپور در كالس 2، حميدرضا شيخزاده و مهدي معصومي در كالس 4 و فریدون كامراني، یوسف بچاري و علي یزدي در كالس 9 در این رویداد ورزشــي حضور یافت و در پایان با كسب 4 نشان به كار خود پایان داد. حســن جانفشان در كالس 2 و مهدي معصومي در كالس 4 موفق به كســب نشــان برنز در بخش انفرادي شدند و در بخش تيمي نيز حســن جانفشــان و مهدي رضاپور در كالس 2 و حميدرضــا شــيخزاده و مهدي معصومي در كالس 4 نيز 2 مدال برنز براي تيم كشــورمان به ارمغان آورند. بر این اســاس پرونده حضور نمایندگان ایران در این مســابقات بسته شد و كاروان اعزامي كشــورمان بامداد فردا، چهارم مرداد ماه به ميهن باز خواهد گشت. این مسابقات از جمعه 0۳ تير ماه در شهر سئول آغاز شد و امروز، ۳ مرداد به كار خود پایان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.