آذربایجان غربي قهرمان بوچياي جوانان شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دهمين دوره رقابتهاي قهرماني كشور بوچياي جوانان در بخش مردان، انتخابي تيم ملي، با معرفي نفرات و تيمهاي برتر به پایان رسيد.

دهميــن دوره رقابتهاي قهرماني كشــور بوچيــاي جوانان در بخش مردان، انتخابي تيم ملي با حضور 0۸ ورزشکار از 15 استان كشــور طي روزهاي 1۳ تير تا ۳ مــرداد ماه به صورت انفرادي برگزار شــد و در پایان با محاســبه جمع امتيــازات انفرادي هر استان، تيمهاي برتر معرفي شدند كه آذربایجان غربي با 24 امتياز اول شــد و تيمهاي زنجان با 22 امتياز و خراسان رضوي با 20 امتياز دوم و سوم شدند.

تيم خراســان جنوبي نيــز بهعنوان تيم اخالق معرفي شــد و عنوان پدیده مســابقات به یزدان نيك نفس از كرمان رســيد. مراســم اختتاميه این رقابتهــا نيز پيش از ظهر امروز با حضور جمعي از مسووالن فدراسيون، انجمنهاي ورزشي و ورزشکاران در محل فدراسيون برگزار و از نفرات و تيمهاي برتر تقدیر به عمل آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.