برگزاري پنجمين دوره مسابقات آزاد تيراندازي با حضور 12 استان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات آزاد تيراندازی روزهاي 12 تا 41مرداد ماه در محل فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلوالن برگزار ميشود. نمایندگان استانهاي آذربایجان شــرقي، تهران، گيالن، خوزســتان، خراســان رضوي، چهارمحال و بختياري، ســمنان، فارس، زنجان، لرســتان، مازندران و همدان در این رقابتها شركت كرده و مسابقات همانند شرایط و ضوابط مرحله قبل انجام خواهد شد. رقابتها طبق قوانين ISCD و ISSF ، در دو نوبت صبح و بعد ازظهر به صورت یك مرحلــه مقدماتي و فينال برگزار ميشــود. عالقهمندان به حضور در ســومين مرحله مســابقات آزاد سال 69، تا 25 مرداد ماه فرصت دارند جهت شركت در رقابتها ثبت نام كنند.

مسابقات تنيس روي ميز معلوالن در كرهجنوبي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.