اولين اردو بعد از قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تيم ملي كشــتي فرنگي نوجوانان بــراي حضــور در رقابتهاي جهانــي یونان، روزهــاي پنجم تا 15 مرداد در خانه كشــتي شــماره دو تهران برگزار ميشود. رقابتهاي كشــتي نوجوانان قهرماني جهان روزهاي ۳1 تا 19 شــهریورماه در شــهر آتن كشور یونان برگزار ميشود. تيم كشــتي فرنگي نوجوانان چند روز پيش در رقابتهاي قهرماني آســيا بهعنوان قهرماني رســيد و حاال اولين اردوي خــود بعد از حضور در این رقابتها را در خانه كشتي برگزار ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.