آمار بيسابقه مسي در پيشفصل

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منابــع نزديك به بارســلونا، پيــش از اردوي ايــن تيــم در آمريــكا گفتــه بودنــد: «ليونل مسي خوشحال است، قراردادش را تمديد كــرده و مانند قطار در پيشفصل حضور يافته.»

برخي گمــان ميكردند اين صحبتهــا اغراقآميز اســت اما در بازي دوستانه بارســلونا برابر يوونتوس مشخص شد كه چنين نيســت. دادههاي مســي نشان ميدهد كه او فوقالعاده كار كرده است. تمامي بازيكنان بارسلونا در مسابقات پيشفصل اين تيم يك ردياب جيپياس ميپوشــند تا اوضاع فيزيكــي و متابوليك آنها تحت نظارت قرار بگيرد.

جيپــياس مســي اعدادي را نشــان ميداد كه بــراي او در پيشفصل بيسابقه بود. البته اين اعداد فاش نشــدهاند اما روزنامه اســپورت گــزارش داده كه آنها بهترين آمار مســي در بازيهاي پيشفصل بودهاند.

او در زمينه مسافت طيشده، شتاب، حداكثر سرعت، سرعت در مســافت باالي 20 متر، ظرفيت ايروبيــك و ويژگيهــاي ديگــر فوقالعــاده كار كــرده و بهترين عملكرد خود را ثبت كرده است.

بــا اين حال، بايــد گفت كه مسي در تابســتانهاي گذشته، معموال يــا در جام جهاني حضور داشت يا در كوپا آمهريكا و به اين دليــل در ديدارهاي پيشفصل از نظر فيزيكي اوضاعش كامال عالي نبــود. او فرصت چندانــي براي تعطيالت نداشت.

امــا او شــروعي توفاني در پيشفصل داشته و تبديل به رهبر بيچون و چراي تيم شــده است. يك تصوير از بــازي با يوونتوس توجه بسياري را جلب كرده؛ الش ويــدال جلو رفته و مســي عقب آمده و دارد در پست مدافع راست دفاع ميكند. مســي در اين بازي يك نيمه حضور داشت و شش بار توپ را از حريف گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.