ديگر تحمل نميكنم

پرس، پس از آنكه پيراهنش در آرسنال به الكازت داده شد:

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوكاس پرس، مهاجم آرسنال بسيار ناراحت است كه باشگاهش پيراهن شماره 9 او را به الكساندر الكازت داد. او گفت كه ديگر اين شرايط را تحمل نخواهد كرد.

پــرس در اوليــن فصل حضــور در آرسنال نتوانســت جايي در تركيب ثابت پيــدا كند و انتظار مــيرود كه به فروش برســد. او اخيرا به مقامات آرسنال گفته بود كه ميخواهد بــرود و در جايي بازي كند كه خوشحال باشــد. اكنون پيراهن شــماره 9 از او گرفته شده و پيراهن 28 را به او دادهاند.

او همچنيــن گفــت كــه در فوريه، پيشنهادي از چين داشت كه آرسنال آن را رد كرد و وعده بازي بيشتر را به او داد.

پرس گفته است: «آنها با من منصف نبودند. اينكــه پيراهن من را بگيرند و به من هــم نگويند، آخرين ميــخ به تابوت بود. من ديگر تحمل اين شرايط را ندارم. من همه كاري برايشان كردهام اما آنها با مهرباني پاسخ ندادهاند. ديگر اين شرايط بس است.»

پرس در تابستان گذشته از دپورتيوو الكرونيا خريده شد.

آرســن ونگر نتوانست مهاجماني كه ميخواهــد را بخرد و به ايــن ترتيب به ســراغ پرس رفت. او تنهــا در 9 بازي در تركيب ثابت قرار گرفت اما توانست 7 گل بزند و 5 گل بسازد. پرس در خانه بازل در ليگ قهرمانان هتتريك كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.